Mummtjes biem Owent met dee Mennonitische Post. Foto: Jakob Sawatzki.

Daut ess een Jewe en Nehme

Mummtjes biem Owent met dee Mennonitische Post. Foto: Jakob Sawatzki.

Dee dredde plautdietsche Medienkonferenz enn Mexiko

Wie troffe ons enn Mexiko. Rund 80 Plautdietsche ut acht Lenda nauhme aunne 3. PMK (Plautdietsche Medienkonferenz) deel, om sitj ewa dee jemeensaume Sproak to unjahoole en om to seehne, woo wie meajlichst jlitj schriewe en ons aula bie gaunz veschiedne Oppgowe vestohne en dee Plautdietsche Welt erretje.

„Toop meeha erretje“ ess uck daut Leitwot fe ditt jemeensaume Unjanehme. Aune 2013 we daut eschte Trafe enn Frieslaunt, Paraguay, en aune 2015 troff maun sitj enn Nielaunt, uck enn Paraguay, om Plautdietsch to analysiere, to rede, sinje en to schriewe.

Meeha aus 80 Deelnehmash ut acht Lenda. Foto: Jakob Sawatzki.

Meeha aus 80 Deelnehmash ut acht Lenda. Foto: Jakob Sawatzki.

Waut deed wie enn Mexiko?

Eenmol gauf daut veschiedne Veadreaj fe aule Bedeelichte, om ewa dee Bediedinj vom Plautdietschen nohtodentje, oba uck, om enne meist 500-joahsche Jeschicht vonne Mennonite nenntotjitje ooda om to ewalaje, woo maun vondoag dee plautdietsche Medien oppbut en rajcht aunwande kaun, ohne daut Autore-Rajcht to velatze. Daut jefft aul eene Plautform, PLAUTPOT (www.plautpot.net) jenant, opp dee maun veschiednet auntjitje, aunhiere, oba uck rauflode en aunwande kaun. PlautPot ess ne Saumelsted, wooa maun siene Biedreaj aunbeede kaun en oba uck finje, waut fe ahm wetvoll ess opp Plaut. Daut ess een jewe en nehme.

Wieda schaufde dee Deelnehma noch enn fief Gruppe vom 5.–8. Septamba enne Tjoatj enn Blumenau, een Darp von dee eschte mennonitische Kolonie enn Mexiko, Manitoba jenant, de aul aune 1922 entstund. Doa jintj daut dan gaunz konkret om dee Oabeit enne plautdietsche Medienwelt.

Vele rede moa Plautdietsch

Dee Realiteet ess, daut unja vele konservative Mennonite – besondasch enn Bolivien en Mexiko – Plautdietsch jeredt woat, en (meist) nuscht aundret. Wan maun dan met disse Mensche oabeide well, t. B. enne School, dan vesetjt maun dee opp eahre Sproak to erretje – derch Lesmateriol ooda Unjarechtsmeddel.

Doaweajen haft eene Grupp uck met daut Plautdietsche jeoabeit, om to seehne, woo maun dee seeha veschiedne Schriewwiese ve-eenje kaun. Disse Grupp we met ewa 30 Deelnehmasch dee jratste. Aum Enj vonne Konferenz worde Heinrich Siemens ut Dietschlaunt, Ed Zacharias ut Kanada en Arlie Peters ut Bolivien bestemmt, disse Oabeit wieda to koordiniere en noh veare to brinje. Eene aundre Grupp schaufd met Konst von eschtemma, mold en bausteld interessaunte Sache.

Een Mobiltje deit goode Deenste

Wichtich fe dee Medienoabeit ess uck dee Technik, wiels maun mott je rechtich dee Mikrofoone brucke, kratjt soo aus dee Software fe dee Produktioon von ejne Musitj en Leeda, ooda woo maun dee ewa Youtube enne Welt nennsat, soo daut dee uck jehiet woare tjenne. Eenfache Meddel soo aus een Mobiltje tjenne doa aul goode Deenste doone, om doaderch vele Mensche to erretje, ver aulem dee junge, dee aun dee Technologie soo naunjewant sent.

Aune Owende funge noch wiedre Prograume staut, dee Ennbletje enne Mennonitewelt ermeajlichde: dee Film Salamanca, een Postowent em Koloniehus, dee Veastalinj von plautdietsche Projatjte, soo aus een Owent met Leeda en korte Theautastetja. Dee Mennonitische Post, dee opp Dietsch fe dee konservative en traditionelle Mennonite erstalt woat, schrifft opp Dietsch, en see woat seeha vel jelest. Uck wan aundre behaupte, daut disse Lied nich Dietsch vestohne, soo ess daut hiea doch aundasch fausttostale.

Toop meeha erretje, daut well maun uck noh disse Konferenz. En doaweajen woat eene rutjestemmde Grupp uck wieda doaraun oabeide, dee 4. PMK to organisiere, aune 2019 enn Dietschlaunt. Wan dee PMK emma meeha doatoo biedroage kaun, om aul foadjet Materiol ut to tusche, daut niee Projatjte entstohne en doaderch meeha Mensche met bedeelicht woare tjenne, dan loohnt sitj soo een Trafe gaunz secha.

Spells en Riemtjes

Rutforderunge bliewe: eene jemeensaume Schriewwies to entwetjle, dee plautdietsche Medien en uck Prograume fe aule Interessente toojenjich to moake, Materiol fe Schoole to entwetjle en uck emma wada wiedre Bereiche, dee enne plautdietsche Welt rane, met nenntobrinje (t.B. plautdietsche Spells en Riemtjes, Koake en Faste fiere esw.).

Tweschen dee Prograume soo aus en jieda friee Tiet haud, gauf daut vele Meajlichtjeite, oole Bekauntschaufte opptofresche, niee to moake, sitj ewa dee ejne Erfoahrinje uttusche en uck eenfach aus Plautdietsche den Kontakt to jeneete en meteenaunda to spaziere.

Bejeajninje beritjre, en daut we enn Mexiko gaunz secha bediedsaum en sennvoll, woovon wie noch ewa lenjre Tiede jeneete woare.

Uwe Friesen, Menno, Paraguay

 

Leave a Comment

UA-51537283-2