Koktjes, Koktjes, Koktjes. Plautdietsch Frind wenscht froohe Wiehnachte! © Pixabay

Froohet Fast en eenen gooden Rutsch

Koktjes, Koktjes, Koktjes. Plautdietsch Frind wenscht froohe Wiehnachte! © Pixabay

Etj sach dem Schornsteen roke,

Etj wisst uck, waut jie moke,

Scheene Wiehnachtskoke.

Jew jie mie eene, bliew etj stohne,

Jew jie mie twee, fang etj aun to gohne,

Jew jie mie dree onn veea tojlitj,

Wensch etj junt daut Himmelsritj!

Ut dem Jedicht: „Wenscha fe tjlien uck groot“, Lexikon der plautdietschen Sprichwörter, Gedichte, Rätsel und Lieder“. Tweeback Verlag.

 

Daut groote Fast mett vel Jast

Wann ditt Jedicht entstohne es, kaun etj nijch saje. Oba 100 Joah mach daut oolt senne. Obwohl soo viel Tied vebie jetrocke es, tjemmt ons daut soo veea, auls wannet fe vondoag jeschrewe es. Wielset fere plautdietsche Darpa en Hushaulte emma noch pausst. Doa send dee Mumtjes nu doabie, den Dejch to tjnede, uttorolle en mett aulahaund Forme uttosteetje: Enjel, Entje, Kameel, Wiehnachtsboom, Sterntje. En dann tjemmt daut em Owe nenn en rut kome scheen ritjende Koktjes, dee mett eene bunte Glasur veseene woare. Vleicht haft sich waut jeendat em Vetjlitj to ver 100 Joah. Een poa Maunslied woare eahre Frues unjastette. En dee Tjinja halpe soowieso mett, daut deede see oba aul ve 100 Joah.

Dann woat scheenet Ete jekoakt: Hohnsbrode mett Bobbat, Plumemoos, Rebbspeea – en Hupes Tweeback. Dee Tjinjas stalle dee Talasch unjarem Wiehnachtsboom en freie sich ewa kreative Jeschentje so aus woame Unjabeetse, Socke en een Hamtjes. Dee Maunn tjrijcht eenen nieen Schlips mett eene Schlippsspald von Merceedes, dee Fru freit sich ewa den Thermomix, de eah soovel Oabeit erspoare woat. Maun lest den Rundbreef Frindschaft ut Kanada en lestat een bet ewa den, wiels dee soo mett eahre Tjinja aunjewe, dee groote Predjas woare welle, eenen Mausse-Choa dirigiere oda dee Birjameista-Wohle jewonne hawe. Tom grooten Fimiljefast kome dann Ooma en Oopa, dee Kusenjs en Kusine, en dann woare wada oole, oba spaunnende Vefoljungsjeschichte vetallt – oda Erlebnisse vom Urlaub enn Paraguay.

Daut es onse Welt, dee kaun ons tjeena nehme. Een bet jner wie ewa dee dietsche Nohbasch, dee moa eahra dree fiere. Selwst draun schuld, dentj wie, hawe oba uck Mettleed mett dee oole Taunte oppe aundre Sied Gauss, dee Heilje Owend gaunz auleen es. Doa go wie dannn han en sinje eah „Stille Nacht“ vea.

Enn dissem Senn

Jeseejnete Wiehnachte, eenen gooden Rutsch en een erfolgritjet nieet Joah.

Dee Plautdietsch-Frind-Redaktioon

 

Leave a Comment

UA-51537283-2