Kurt Kerber: Se sochte eahre Oat von Aundachte en Le­wens­form

Ommfroag: Dee Kluft tweschen Plautdietsche en Hochdietsche

Tridj tom Hauptartitjel

Enn Sinsheim tweschen Heidelberg en Heilbronn, woo etj mett miene Familje lew, jefft it em Vejlitj to dee mennonitische Zentren enn Bielefeld, Espelkamp, Neuwied oda Detmold weenich russlauntdietsche Mennonite enn onse Jemeendes. Aundasch sitt it enn Backnang, Möckmühl, Kehl, Karlsruhe, Freiburg en Nürnberg ut, woo Russlauntdietsche enne 1980ja Joahre enn hiesje mennonitische Jemeendes oppjenohme worde oda soo auss enn Kehl en Allmersbach-Heutensbach ejne Jemeendes jrinde deede.

ONSE FROAGE
1. Sennt See uck dee Meeninj en waut hoole See doavon, daut dee hiesje en dee plautdietsche Mennonite meist nuscht nich metteenaunda to doone habe?
2. Waut sent dee (historische) Jrind doafea, daut dee beid Gruppe sich uteneen jelewt habe?
3. Woont sent dee bekaunde Stereotype von dee watjselsiedich aundre Lewensform?
4. Sull wie disse Paralleliteet ewawinde oda sulle aula enn eahrem Biotoop wiedableje (oda vedreje?), ohne daut sich eena omm dem aundren tjemmat?
5. Habe See perseenlich eeha goode ooda schlajchte Erfoahrinje jemoakt?

Russlauntdietsche Mennonite, dee enne 1990ja Joahre noh dee Jeajent von Sinsheim trocke en onse Jemeend besochte, beschloote, noh eah Frindschauft noh Frankenthal oda Neuwied to tratje oda nich mee­ha noh onse Jemeend to kome. See hau­de eahre Oat von Aundachte en Le­wens­form en­ne tiedje Sowjet­uni­oon entwetjelt en dee we een bet aun­dasch aus dee vonne sieddietsche Men­no­nite­jemeendes. Daut mok ahn daut nich leicht, sich enn onse Je­meen­des tusich to feehle.
Enne latzte Joahre troff etj enn onse Staudt maunchmol Mensche oppe Gauss, dee, wann eena ahn froch, too­gau­we, daut see Plautdiet­sche sent, oba daut see enn tjeene Je­meend Mett­jlied sent en daut uck nich woare welle. See jleewe aun goa nuscht nich oda sent, aus see noh Dietsch­launt kaume, Mettjlied enn eene aundre Gloowensjemeenschauft jeworde. Etj troff mol dree Familjes mett typische mennische Nomes, dee were Mettjlied enne Nieapostoolische Tjoatj. Aus etj ahn froch, wooromm see sich den aunjeschlote haude, se­de see, dee haude ahn em Oppnohm-Loaga enn Oostdietschlaunt aunjeredt en enn eahre Aundachte enn­je­lode. Hia enn Sinsheim haude see enne Nieapostoolische Tjoatj eenen scheene grooten Chooa jefunge, daut we kratjt soo aus enn eahre Jemeend enn Kasachstan. Daut haud ahn jefolle en soo were see bie den Mettjlied jeworde.
Daut it enn onse Steda vel meeha Plautdietsche jefft aus enne Mennonite-Jemeendes to finje sent, woat mie emma dann kloa, wann etj ewa eenen Tjoatjhoff goh. Enn Sinsheim jefft daut Graufsteena mett meeha aus 15 veschiedne russlauntdietsche Menniste-Nomes. Meist tjeenem hab etj verhea jetroffe en meist von tjeenem hab etj jehiet, daut hee oda see Mettjlied enn eene Jemeend were.
Oba see were secha aula Frint­schauft von Mensche, dee kulturell oda vom Gloo­we hea Menniste sent. En vleicht woat enn eahre Familjes bitt vondoag noch Plautdietsch jeredt en see backe jieden Sinnowent Tweeback, uck wann see nich jleibich sent en to tjeene Mennonite- oda irjent eene aundre Tjoatj jehiere.
Etj sie enn Neuwied aum Rhein jebore en oppjewosse. Enne 1970ja en 80ja Joahre erlewd etj daut gaunz aundasch. Onse Familje lewd enn eenem Staudtdeel, enn dem it twee Mennonite-Jemeendes gauf. Miene Ellre en etj jehiede to eene Jemeend, dee Aunfangs 1950ja Joahre von mienem Voda en aundre Menniste ut dee Sowjetunioon en ut Zentralpolen jejrindt word. Dee Jemeend troff sich em Zentrum von Neuwied en we von 17 Mettjlieda bitt enne 1970ja Joahre opp 200 aunjewosse.
Von 1974 aun kaume vele Lot-Utsiedla ute Sowjetunioon noh Dietschlaunt en worde Mettjlieda enn onse Jemeend kratjt soo aus uck enne hiesje Mennonitenjemeend oppe Torney. See sochte eene jeistliche Heimat en Gloowensjemeenschauft.
Heimat en Gloowensjemeenschauft funge dee russlauntdietsche Jeschwista oba foaken nich enn dee hiesje Jemeendes. See sochte Mensche, dee soo Aundacht hoole, aus see selwst daut tjanne, deeselwje Leeda sinje, dee Bibel soo aus see utlaje, soo fromm sent en soo lewe aus see en eahre Moral deele. Eenije stallde faust, daut dee Unjascheede fe eenen jemeensaumen Wajch too groot were en soo jrinde see eahre ejne Jemeendes noh eahre Veastallinje.
Etj schatz hiesje en russlauntdietsche Jemeendes enn eahrem Senne, Welle en Doone. Waut aula toop deele, ess, daut see vom selwjen Gloowe aufstaumme. Soo aus dee Deepa em 16. Joahhundat froage see aus frietjoatjliche Jemeendes vondoag, waut daut bediedt, Jeesus Tjristus hinjarauntogohne. Dee Auntwot opp disse Froag ess soo unjascheedlich aus wie dee Bibel lese en vestohne. Etj dentj, doarewa mott wie ons nich bekloage. Etj jleew, daut Gott sien Voltj enn disse Welt kratjt soo bunt en unjascheedlich ess aus Gott siene Schöpfung.
Wann wie disse Paralleliteet von veschiedne Jemeendetraditioone ewawinde welle, bediedt daut, daut wie dee Mensche dwinje, aula jlitj to woare. Etj sie seeha jletjlich doarewa, daut aul dee mennonitische Oabeitsjemeenschaufte, Broodaschaufte en Konferenze enn Dietschlaunt jieda siene ejne Tietschrefte, Verlage, Missioons- en Halpwoatje, ejne Schoole entwetjelt habe, jieda soo, aus hee daut fe rechtich helt. Daut pausst to dee Jemeendes, soo aus see vondoag bestohne. Enne Tookunft woat maunchet toopwausse, soo aus daut uck nu aul veatjemmt, daut Jemeendes daut eene oda aundre Mol waut toop unjanehme. Dee Mensche woare sich jesallschauftlich en sozial ve-endre.
Kurt Kerber

Kurt Kerber – Jeschaftssted vom Verband deutscher Mennonitengemeinden.

Leave a Comment

UA-51537283-2