Mettjliedavesaumlinj en Kultuaprogramm

Too dee Metjliedavesaumlinj (hia een Bild von 2013) send aula enjeloot.-©-Horst-Martens

Too dee Metjliedavesaumlinj (hia een Bild von 2013) send aula enjeloot.-©-Horst-Martens

Wann man sich wada soo rechtich unja Plautdietsche good feele well, sull man sich aum Sinnowend, 30. August, enn Detmold ennfinje. Omm Klock dree Nohmeddach loode dee Plautdietsch Freunde e.V. too eare Mettjliedavesaumlinj enne Georgstraße 24 enn Detmold enn. En Klock sass (18)  stallt Tatjana Klassner een Kultuaprogramm vea.

To dee Mttjliedavesaumlinj omm Klock dree tjeene Interessiede uck kome, wann see (noch) nich Mettjlieda sent, vleicht welle see daut noch woare …

En ditt ess dee Doagesordninj fe dee Mettjliedavesaumlinj:
1. Bejreessinj, latztet Protokoll, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Daut Joa 2013 / aktuelle Situatioon
3. Kausseberecht (Andreas Ditj)
4. Berecht Kaussepriefa
5. Entlaustinj vom Veastaunt
6. Wohl von eenem nieen Kassiera oda eene niee Kassierasche
7. Kaussepriefa fe 2015 bestemme
8. Homepage, Lauftje, etc.
9. FRIND
10. Studienreis
11. Plautdietsch-Doaginj 2015
12. Veschiednet

„Gendach“ mett Tatjana en aundre

Aunschlutend unjahool wie ons aula biem plautdietschet Kultuaprograumm mett Tatjana Klassner en aundre Autore en Tjinstla vonne plautdietshe Szene, uck enn Detmold (Georgstraße 24), oba emm  Forum v0m Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte. Dee Enttrett ess frie.

Kultuaprogramm mett Tatjana Klassner ©-Horst-Martens

Kultuaprogramm mett Tatjana Klassner ©-Horst-Martens

Dee Titel vom Programm heet „Gendach“. Disse Tjinstla send doabie:   Tatjana Klassner (Sänjarin, Autorin, Leitung), Josef Klassner (Musika), Johann Penner (Sänja), Irina Heinze (Sänjarin en Autorin) en eenje meeja. Veajedroacht woare Leeda, Jedichte en tjliene Theautaszene.

Horst Martens

Leave a Comment

UA-51537283-2