Schriewaschtraffe - hia een Foto von 2013. - © Horst Martens

Plautdietsch Frind traffe sich to Joahresdoaginj enn Detmold

Schriewaschtraffe - hia een Foto von 2013. - © Horst Martens
Schriewaschtraffe - hia een Foto von 2013. - © Horst Martens

Schriewaschtraffe – hia een Foto von 2013. – © Horst Martens

Aum Sinnowent, 19. Septamba 2015, trafft sich mol wada dee plautdietsche Welt enn Detmold. Aul ze morjens traffe sich dee plautdietsche Schriewasch: Wea meeha weete well, maldt sich aum basten bie Agnes Goossen. Von Klock twee aun ess dann dee Mettjliedavesaumlinj.

Ditt Joah woat uck dee gaunza Veastaunt nie jewehlt. Dee Mettjlieda tjrieje noch eene Ennlodinj doatoo. Wea noch nich Mettjlied ess, doaf jern uck kome en doa oppe Sted Mettjlied woare 🙂 Aunschlutent jefft daut noch eenije Veadreaj von kloke Tauntes en Onkels. Een Theema woat uck dee Plautdietsche Medienkonferenz senne, ewa dee Jie enn dissem Heft aul eenijet lese tjene. En oppen Owent jefft daut een buntet Kultua-Prograum. Wie wudde ons seea freie, wann meajlichst vele Plautdietsche Mensche aum 19. Septamba noh Detmold kome.

Infos ewa dee Mettjliedavesaumlinj: Heinrich Siemens (heinrich.siemens@gmx.net)

Infos ewa dem Schriewa-Traffe: Agnes Gossen (agnes.gossen@gmx.de)

Infos ewa den Kultua-Owent: Tatjana Klassner (t.klassner@mail.ru)

Soo aus hia woat Tatjana Klassner den Kultuaowent leide. © Horst Martens

Soo aus hia woat Tatjana Klassner den Kultuaowent leide. © Horst Martens

Leave a Comment

UA-51537283-2