Hollaunt - Tjee, Windmehle en meeja. ©MabelAmber, Pixabay.

Woo dee Foaht noh Hollaunt loosjeiht

Hollaunt - Tjee, Windmehle en meeja. ©MabelAmber, Pixabay.

Nu jeihtet loos oppe Spure von onse Veafohre! De Bus foaht loos aum Sinnowend, 8. Oktoba, omm Klock 7 enn Detmold verre August-Hermmann-Francke-School, Georgstraße 24. Dann foaht dee Omnibus wieda noh Bechterdissen enn helt Klock 7.30 verre Mennonite-Tjoatj, Milser Ring 22.

Traffpunkt 1: Klock 7, August-Hermann-Francke-School, Georgstraße 24.

Traffpunkt 2: Klock 7.30, Mennonite-Tjoatj, Bechterdissen, Milser Ring 22.

Dentjt doaraun: Daut jefft tjeen schlajchtet Wadda, moa faulsche Tjleedung!!!

Froage beauntwod Werner Wiebe: Telefon: 05202 / 81627. Werner.wiebe@freenet.de

Sinnowend: Von Bechterdissen jeit daut wieda noh Neustadt-Gödens en noh Emden.

Sinndach: Witmarsum, Pingjum.

Mondach: Amsterdam, Harlem, Eindhoven.

Meddwetj: Krefeld, Münster.

End daut es dann onse Tour enne Ewasecht:  Neustadt-Gödens – Emden – Witmarsum – Pingjum – Ijseelmeer – Amsterdam – Harlem – Asperen – Eindhoven – Krefeld – Münster

Dee Reiseleidinj ewanehme twee Mensche, dee sich seeha goot enne Mennonitejeschicht uttjanne: Werner Wiebe en Johann-Peter Wiebe. See rede Hochdietsch en Plautdietsch.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Dee Tour emm Eenzelnen:

Aum Sinnowent, 8. Oktooba, jeiht daut noh Neustadt-Gödens. Ditt we aune 1544 dee eschte Staudtjrindinj, aun dee Mennonite bedeelicht were. Lutherana, Reformiede, Katholitje, Mennonite en Jude funge enn Neustadtgödens eene Heimat. Hia funk uck Hinrich Krechting Tooflucht. Hee we eena vonne wichtichste Deepa enn Münster jewese. Wie welle ons dee Mennonitetjoatj en dem Thoatjhoff auntjitje, opp dem Krechting sien Graufsteen to seehne ess. Doanoh foah wie noh Emden. Enne Groote Kerk (daut heet Tjoatj), dee vondoagsche à Lasco Bibliothetj, deepd Melchior Hofmann aune 1530 ewa 300 Persoone.

Dee Nacht vebrinj wie enn eenem Hotel enn Frieslaunt.

Aum Sinndach, 9. Oktooba, tjitj wie ons dee Jeajent omm Witmarsum aun en besetje daut Menno-Simons-Dentjmol en dee Deepa-Unjakruptjoatj enn Pingjum. Ewa dem Aufschlussditj jeiht it dann noh Hollaunt. Dem Ijseelmeer sien Voda ess Cornelis Lely, een hollendscha Mennist.

Ewanachtinj enne Jeajent von Harlem.

Aum Mondach en Dinjsdach, 10. bit 11. Oktooba, jefft daut eene Grachtefoaht enn Amsterdam, en wie besetje eene Mennonitetjoatj. Doanoh well wie ons een bet mett dem Meddelpunkt vonne hollendsche Menniste beschaftje: Harlem. Daut waot ons uck noch aum Aunfang vom neajchsten Dach beschaftje. Doaweajen ewanacht wie noch mol em selwjen Hotel.

Wann wie ons Harlem aunjetjitjt habe, foah wie nohm Delta-Sperrwerk wieda. Ditt ess een grandiooset Buwoatj tum Schutz ver Hochwota, daut dee Hollenda noh dee Katastroophe vonne 1953 bude. Daut sechat dee gaunze Scheldemündung auf.

Dee Nacht vebrinj wie enne Jeajent von Eindhoven.

Aum Meddwetj, 12. Oktooba, tjitj wie ons dee Mennonitetjoatj enn Krefeld aun en hiere waut doarewa, woo dee Mennonite en dee Staudt Krefeld metteenaunda kloakome. Tom Aufschluss tjitj wie ons enn Münster dee Lambertitjoatj mett dee Klottjes aun, enn dee dee Deepa oppjehonge worde.

Enne Hotels jefft it emma oppen Owent een Menü mett dree Gänge en zemorjens een Freehstetj. Fe daut Meddachete tjriej wie Lunchpakeete.

Leave a Comment

UA-51537283-2