Wotoo plautdietsche Nomes vepflichte

Wotoo plautdietsche Nomes vepflichte

Ut dem Archiv: Plautdietsch FRIND Nr. 24, 2011 / „Panna met blauem Bloot“

Nelli Nachtigal (haft eahre Magista-Oabeit ewa Plautdietsche enn Detmold jeschrewe

Wea aul mol bie Plautdietsche enn Sied- ooda Nodamerikau too Gaust we, stolpat emma wada ewa dee selwje Familjenomes, dee wie uck enn onsem Frintschauft habe. Doaraun seeh wie, daut wie aula toop vom selwjen Troch kome.

Dee Menniste enn Wastpreisse kaume ut Flandern, Hollaunt, Frieslaunt, Noddietschlaunt, en enn dee Tiet enn Wastpreisse kaume noch eenje polnische Nomes doatoo, soo aus Sewautztje, Regaulstje, dee doch woll plautdietsche Mejales friede ooda eefach soo sich aus Menniste deepe lote wulle. Enn Russlaunt kaume dan tjeene niee Nomes meea doatoo, wiels dee Menniste bloos unja sich friede.

Wiels dee Menniste emma wada utwaundade, finj wie onse Nomes vondoag oppe gaunze Welt vestreit. Nu ess daut soo, daut wie, wan wie opp onse Nomes trafe, doavon utgohne, daut daut blooss Plautdietsche Mensche senne tjene, daut dee Plautdietsch vestohne en uck rede tjene. Soo vetald mie Andre Penner vom Architektenbüro EPU, daut hee Plautdietsch nich redt en uck nich vesteiht, oba wiels hee een Panna ess, rede ahm emma aula opp Plautdietsch aun. Hee sajcht dan emma, hee ess eene Attrappe. Aum Nome sitt eena aul von wiedem, wea doatoo jehet, en wea nich. Panna sajcht: „Miene Mutta ess eene jeborne Rau en haft mett Plautdietsch nuscht nich to doone. Miene Frau ess eene haulwe Plautdietsche. Eahre Mutta ess eene jeborne Friesen. Daut sent aulsoo aules Plautdietsche, bloos mien Voda, dee ess doa mau soo nennjerutscht. Hee haft dem Familjenome Tietz.“

„Wan etj oppe Busted sie“, vetalt Panna, „dan saj etj uck emma, daut etj een Plautdietscha sie. Ess je kloa, daut mott soo. Etj sie nich mau een eefacha Panna, etj sie een ajchta, mett blauem Bloot. Wiels miene Ooma we eene jeborne Pannasche, en Oopa we uck een Panna. Oba dee were tjeen Frintschauft. Miene Tauntes, Voda siene Sestre, habe uck aula Pannasch jefriet. Wie sent aula derch en derch Pannasch. Nich mau eefach soo. Aul mehrere Jeneratioone blooss Pannasch.“

Wan eene Plautdietsche Familjenomes heht, dan dentjt eena nich blooss doaraun, woo dee Mensch heatjemmt, waut hee jleewt, woone Sproak hee redt, ne, derch dem Nome woat uck een jewesset Vetrue jewatjt. Soo vetald mie tom Biespell dee Architekt Jasch Ditj ut Detmold, daut een Kunde blooss doaweajen kratjt noh ahm jekome we, wiels dem sien Oopa uck een Jasch Ditj jewese we.

Aundre Dietsche ut Russlaunt, dee tjeenen plautdietschen Nome habe, woare vonne Plautdietsche foaken Hochdietsche jenant.

Onse plautdietsche Nomes sent fe onse Identiteet seeja wichtich. Wan wie onse Nomes here, dan weet wie fots, waut fe een Mensch wie ver ons habe: woo hee heatjemmt, woone Sproak hee redt, waut hee jleewt.

Leave a Comment

UA-51537283-2