Blaue Maue en bleiwe Meiwen

dav

Wooromm rede eenije Plautdietsche soo vedreiht?

von Heinrich Siemens

Utem ARCHIV Auf en too well wie interessaunte Artitjel, dee enn oole oda niejere Plautdietsch-Frind-Utgowe aufjedruckt were, uck opp onse Homepage vebreede. Diss Biedrag steiht em Heft 24 utem Joah 2011. Wea well, kaun sich uck daut Heft selwst enn onsem Kontooa bestale.

Een jieda tjant Frind en Nohbasch, dee een bet aundasch rede aus eena selwst. Dere meschte weete uck, wooraun daut licht: Daut gauf enne Ukraine dee Oole Kolonie (Gortitz) en dee Niee Kolonie (Molosch). En een jieda dentjt, daut dee Menniste enne aundre Kolonie een bet vedreiht rede. Oba wan doch aule Plautdietsche ut Wastpreisse kome, wooromm rede dee dan enn dee beid Koloniee unjascheetlich?

Doaropp haft daut dree veschiedne Auntwode jejewt:

  1. Eenije meene, dee Sproak haft sich enn dee Tiet, aus dee Ooltkolonia aul utjewaundat were, wieda entwetjelt, en dee Moloschna nauhme dee modernere Sproak mett noh dee Ukraine. Oba doateschen lage je mau 15 Joahre, en soo schwind endat sich eene Sproak normalawies nich, en daut Plautdietsche escht rajcht nich. Disse Auntwot ess doch woll nich rechtich.
  2. Aundre meene, dee eschte Grupp we seea oam, en dee rede dee Sproak vonne Unjaschicht: Dee ritje Menniste, dee noh dee Molosch trocke, rede dee Sproak vonne Bowaschicht. Nu ess daut secha rechtich, daut dee eschte Utwaundrasch grulich oam were, en daut dee tweede Grupp mett vel Jelt noh dee Ukraine kaum, oba doavon, daut ritje en oame Menniste veschiednet Plautdietsch rede, hab etj noch nuscht nich jemoatjt. Uck disse Auntwot ess nich rechtich.
  3. Omm dee dredde Auntwot to vestohne, tjitj wie ons dee Koat von Wastpreisse aun. Doa jefft daut eene Linje, dee onjefea von Daunzich noh Elbing jetrocke ess, en dee daut Dreeatj teschen Wiessel, Nogat en Oostsee en twee Deele deelt. Em Node von disse Linje wohnde aundre Mensche aus em Siede. See bude unjascheedliche Hiesa, vedeende opp unjascheedliche Oat ea Broot, en see rede uck een bet veschiedne Sproake. Wan eena sich dee Koate vom Dietschen Sproakatlas auntjitjt, dee aum Enj vom 19. Joahundat entstunne, dan kaun eena dissem Unjascheet goot bemoatje. Wie nane dee Sproak em Node daut Nehrungs-Plautdietsch, en dee em Siede vonne Linje daut Werder-Plautdietsch:

Onse Wartle
Enne FRIND-Utgow Nr. 16 schreef etj ewa dee Wartle von onse Sproak en wees, daut daut Gortitz-Plautdietsche ute Nehrung kaum. Oppe Koat hab etj dee Darpa foawlich doajestalt, dee kratjt soo heete, aus lota Darpa enne Ukraine. Dee roode Darpa heete soo, aus lota Darpa enne Oole Kolonie, en dee jreene Darpa heete kratjt soo aus lota aune Molosch. Wie seehne, daut dee Menniste, dee noh dee Molosch trocke, utem Werde kaume, en doaweajen rede dee uck dee Sproak, dee doa jeredt word. Etj well doamett goa nich saje, daut enn dee Darpa, dee oppe Koat schwoat jeblewe sent, tjeene Menniste wohnde, ooda daut ut dee Darpa tjeene Menniste utwaundade. Oba dee Nomes von dee schwoate Darpa worde nich noh dee Ukraine mett jenohme. Doaweajen hab etj dee oppe Koat uck goa nich ennjedroagt. Dee Unjascheede sent je auljemeen bekaunt (siehe Tabelle!).

Woromm rede dee unjaschedlich?
Disse Unjascheede sent aulsoo enn Wastpreisse aul doa, en wiels dee Meeniste ut veschiedne Jeajende kaume, rede see uck een bet unjascheedlich. Bit vondoag. Nu tjen wie oba wieda froage, woo daut tjemmt, daut dee Menniste enn Wastpreisse unjascheedlich rede deede. Wie weete, daut see ut Flandern en ut Frieslaunt kaume. Kunn daut vleicht senne, daut dee dee veschiedne Utsproak doamett toop henjt, daut see ut veschiedne Jeajende noh Wastpreisse kaume? Omm doaropp eene Auntwot to finje, leh wie nu een Woatjtich vonne Sproakweetenschauftla tjane, daut Impositioonsmodell. Daut ess een langet la-tienschet Wot, oba wie woare fots seehne, daut Sproakweetenschauft gaunz eenfach senne kaun.
Wan wie aus erwossne Mensche eene framde Sproak lehre, dan tjen wie dee noh eenije Tiet vleicht soo goot, daut wie tjeene Fehlasch meea moake, oba trotzdem woat ons tjeen Mensch fe eenen Muttasproakla hoole. Wooromm nich? Wie saje: Wie hoole onsen (tom Biespell plautdietschen) Akzent. Dee Sproakweetenschauftla sajcht: Wie hoole onse Artikulationsbasis. Daut ess wada een langet Wot, meent oba kratjt daut selwje. Bloos ditt, en wieda nuscht aundret, bediedt daut Impositioonsmodell.

Nehrung = Gortitz Werder = Molosch

/u:/ dü, Hüs, jünt du, Hus, junt
/o:/ ver Velare hüach, Üagen, Büak hoch, Oge, Bok
/oa/ ver Velare Fröag, köaken Froag, koake
/au/ bleiwe Meiwen blaue Maue
/n/ aum Enj Owen, möaken Owe, moake

Halpt dee Theorie ewahaupt?
Too waut bruck wie oba eene weeten-schauftliche Theorie, dee ons wieda nuscht nich leht, aus daut, waut wie aul emma wiss-te? Wie woare fots seehne, daut dee Theorie ons halpt, opp onse Froag noh onse Wartle eene Auntwot to finje.
Daut Flämische en daut Hollendische tjane tjeene Omlude. Wie saje: Foot, Feet, opp Enjlisch kratjt soo. Opp Hochdietsch: Fuß, Füße, oba opp Flämisch/Hollendisch: voet, voeten. Doafea habe dee soowaut, waut dee aundre nich habe, en fe waut dee Sproakweetenschauftla wada een langet Wot habe: dee spontane Palatalisierung. Dee saje aulsoo tom Biespell Hüs, Müs, ohne daut doafea dee Bedinjinj fe eenen Omlud erfellt senne motte, aulsoo tom Biespell dee Meeazohl. Aus dee Flamen noh Wastpreisse trocke, fonge see irjentwan aun, Plautdietsch to rede, oba ahn jintj daut kratjt soo, aus ons, wan wie eene framde Sproak lehre: See hilde eahre flämische Artikulationsbasis.
Tjitj wie ons daut noch mol jenaua aun. Dee meschte Nadadietsche saje: Mien nüet Hus (/i – ü – u/). Dee Wastpreisse entrunde dee Omlude: Mien nieet Hus (/i + i – u/). En waut moake dee Flamen, dee von eahre Sproak Mien nüet Hüs (/i – ü – ü/) jewahnt sent? Dee vesetje soo aus dee aundre Wastpreisse Mien nieet Hus to saje, en doabie tjemmt Mien nieet Hüs rut, soo sajcht daut Impositioonsmodell. Oba daut ess je kratjt soo, aus dee Ooltkolonia rede. Dee rede aulsoo soo, aus Flamen rede, dee vesetje, Wastpreissisch to rede. Noch een Biespell: Dee Oostflamen habe eene sondaboare Oat, daut lange /o:/ uttospreatje, see saje tom Biespell Üagen aunstaut Oge, en aul wada ess daut kratjt soo, aus dee Ooltkolonia rede.
Mie schient aulsoo, daut dee Gortitz-Plautdietsche, aulsoo dee Ooltkolonia oole Flamen sent, dee teschenderch enn Wastpreisse oppe Nehrung wohnde. En dee Molosch-Plautdietsche? Dee woare dan doch woll dee Friesen senne, dee enn Wastpreisse em Werder wohnde en von dort noh dee Niee Kolonie trocke.

Groote Ewarauschinj
Daut ess je aum Enj eene groote Ewarauschinj: Wan wie tom Biespell enn Paraguay ooda enn Belize oppe Gauss eenen wiltframden Mennist trafe, dan tjen wie ahm noh een poa Wed, dee hee too ons redt, gaunz jenau saje, woo siene Vea-Ellre ver 500 Jahre lewde: enn Frieslaunt ooda enn Flandern. Wea haud sich daut jedocht?

Leave a Comment

UA-51537283-2