Eene Aunleitung en een Lewensrezapt

Swetlana moakt dee Koak- en Backsied enne Plautdietsch FRIND

Pluschki sent rusche Hewbroottjes, dee uck Enngang enne plautdietsche Kultua jefunge habe en doa too dee besondre Schmatjsel jehiere. Met mienem Pluschki-Rezapt kunn etj aul vele bejeistre. Wan Jie jenau noh dee Aunleitung veagohne, woare see hundatprozentich jelinje. Daut Rezapt erjefft 18 Pluschki.

Pluschki-Rezapt
3 Eia
1 Krooss (200 g) Zocka
42 g fresche Hew
1P Vanillinzocka
0,5 Lita Maltj
ca. 1200 g Mehl
100 ml Eelj

Onse Tjeatsche: Swetlana Renpening

Dee Eia seeha schumich schlone (8 Minute).
Den Zocka met Hew en Vanillinzocka verehre en too dee Eia mische. Dee Maltj een bestje woama auls lauwoam oppwoame en doatoo rehre. Daut Mehl stoopwies doatoo jewe, dan daut Eelj nenn tjnede. Toojedatjt enne Komm ruhe lote bit dee Dech dobbelt soo groot ess (tjitj mien Youtube-Video: Pljuschki ?? Mit diesem Geheimtipp gelingen sie). Dan oppem Blajch weens twee Stunde ruhe lote.
Bie 180° Heetloft lichtbrun backe en auftjeele lote. Een Packtje Pudazocka met onsjefea 5 Etlepel heetem Wota verehre en dee Pluschki doamet bestritje.
Dee weens twee Stunde Ruhetiet oppem Blajch sent seeha wichtich, doa­met dee Plusch­ki wetj en locka woare!
Etj wensch vel Freid biem Backe!


Eene korte Lewensjeschicht

Een jiedra tjant den Spruch: Saj niemols nie! Daut durf etj tweemol em Lewe dietlich en kloa erlewe.

Etj we aune 2015 met onsem 7. Tjint schwanga. Eenje Joahre verhea haud etj too eene Fru jesajcht, etj wudd niemols een Tjint ohne mienen Maun too Welt brinje. Okay, nu word etj schwanga, en mien Maun haud aul verhea een wichtjet Seminoa jebucht, daut bit twee Doag verrem Jeburtstermin diere sull. Jo, waut sull wie moake? Mien Maun red gaunz strenj met dem onjebornen Baby, daut it doch nohm Seminoa kome sull, en jleewd faust, daut daut Tjint horche wudd. Aulsoo foh hee aum 1. bit 4. Dezamba toom Seminoa. Dee Jeburtstermin we dee 6. Dezamba. Aum 2. Dezamba moatjd etj: Oh, oh. Daut dieat nich meeha lang. Aum Owent om Klock alw telefoniead wie noch, oba etj sed ahm nich, daut etj fots nohm Krankehus foah too Entbinjung. Soo foh etj om 23:30 auleen met dem Auto nohm Krankehus, en Klock veea zemorjes kaum ons 7. Tjint, auleen, ohne Papa, oppe Welt. Aus etj mienem Maun een Selfie utem Tjriessol schetjd, we hee seeha erstaunt. Aulsoo: Saj niemols nie.

Dee Familje von Swetlana Renpening.

Daut tweede Mol, aus etj NIE sed: Bie ons tjemmt niemols een Hunt em Hus! Nu ha wie eenen seeten Hunt met Nome Amy, en welle den nich meeha heajewe.
Ha Jie uck ehnliche Jeschichte erlewt? Dan schrieft mie jern aun, etj frei mie. Jie finje mie opp Instagram unja swetlanas_creative_kueche.Leewe Jreesse ut Rietberg,
june Swetlana

Dee QR-Code von Swetlana eahre Koaksiede

Leave a Comment

UA-51537283-2