Plautdietsch rede em Altai

Jaunzes Lida serviet Koffee em Dietschen Zentrum. Foto: Priwaut.

Em Klub em Dietschen Zentrum woare mennische Traditioone oppjefrescht

Wan jie mie froage „Woo sitt it met dee plautdietsche Sproak enn Russlaunt vondoag ut?“,kaun etj junt saje „seeha schlemm“. Dee meschte plautdietsche Mensche sent noh Dietschlaunt en Kanada jetrocke. En wie fange aun, dee Sproak to veliere.

Daut ess schwoa dee Muttasproak to hoole, wan enne Famielje nich jeredt woat. Oba etj weet, daut enn eenije jleibje Famieljes, woo jeweehnlich vel Tjinja sent, rede dee Ellre met dee Tjinja noch opp Plautdietsch. Etj tjan soone Famieljes. Dee wohne enne Darpa: Choroschee (Altai), Miroljubowka, Nikolaj-Polj (Omsk) en aundre. Enn Miroljubowka habe dee Tjinja dee Meajlichtjeit, Plautdietsch to lehre ennem Dietschen Zentrum. Enne Darpa Polewoje, Protasowo, Grischkowka, Gljaden (Altai), Neudatschino (Nowosibirsk), Podolsk (Orenburg) jefft daut noch plautdietsche Famieljes en soone, wooa eena vonne Ellre nich Dietscha ess, oba doa ess uck foaken to hiere dee plautdietsche Sproak.

Museen vetahle oole Sache

Enn disse Darpa jefft daut Museen, enn dee dee Mensche sich bekaunt moake met oole Sache, woone dee plautdietsche Mensche escht jehieade. Doa jefft daut dee Meajlichtjeit, noch Plautdietsch to hiere. Ananev en Ketrenov em Rajon Kulunda sent twee Darpa, jejrindt aune 1912 von Menniste, dee vom Schwoaten Mea jekome were.

Enn Ananev rede opp Plautdietsch escht aule Mensche, wiels daut we een gaunz plautdietschet Darp. Oba dee meschte sent enne 90ja Joahre noh Dietschlaunt jetrocke. Dee, woone hiea enn Russlaunt jeblewe sent, jewe sich dee Krauft, om eahre Muttasproak Plautdietsch oppftobewoahre.

Vetahle, sinje, pludre em Dietschen Zentrum

Disse Oabeit hab wie ons veajenohme enn onsem Zentrum „Shurawuschka“ (Krontje) enn Ananev to moake. Von 1997 hab wie em Dietschen Zentrum „Shurawuschka“ eenen Klub fe dee Plautdietsch-Frind opjemoakt, fe dee Dietsche, dee opp eahre Muttasproak rede welle. Eenmol enne Weatj trafe dee sich toom vetahle, sinje, pludre, Tee drintje, Jeburtsdach fiere … En onbedinjt waut Plautdietschet ete. Jeweehnlich brinje dee Frues waut von Jebacknis vonne oole Tiet en moake daut reed, soo aus onse Oomasch daut moke. Oba daut schmatjt, emma noh meeha: Riebelplautz, Nachtbeaplautz, Rollkoke, Bobbat, Schnettje, Wofle, Jiezkoke, Glomskoke …

Dee Tjinja lehre plautdietsche Kultua

Lida Jaunze stalt met dee Tjinja een Märchen vea. Foto: Priwaut.

Em Ditschen Zentrum saumel wie uck noch Tjinja toop. Lehre met den en met tjliene Tjinja utem Tjinjagoade plautdietsche Traditioone: sinje Leeda, vetahle Jedichta en Finjaspells (Schlop, Jascha, tjliena Finja, Hopp-zopp-zopp-Zeedatje …).

Foaken goh wie met dee Tjinja nohm Museum. Dort vetahl wie den, woo dee Mensche escht enn Ananev lewde, woo see oabeide, Faste fieade. Dort moak wie ons reed too Oostre en Wiehnachte, lehre dee Tjinja Jedichta vetahle, Schiewe oppstale, Eia foawe, wensche, hije, spele …

Vel Mensche trafe sich em Dietschen Zentrum. Foto: Priwaut.

Schockel, schockel, scheia

Oostre et wie Eia

Pinjste et wie Bottabroot

Stoaw wie nich, dan woa wie groot

§

Etj wensch, etj wensch, etj wensch

Etj sie een tjliena Mensch

Wan etj escht woa jrata senne

Woar etj beta wensche tjenne

§

Aprel, Aprel

dee weet nich, wauta well

§

Mei, mei, mei

jeff dee Kooh een Weschtje Hei

§

Etj en du en dee

sent wie eahra dree

tjemmt dee Pracha met sien Wief

sent wie eahra fief

Soo sitt it vondoag enn Russlaunt met dee plautdietsche Sproak ut. Oba daut ess blooss miene Meeninj. Vleicht jefft daut noch aundre …

Jaunzes Lida ut Ananev (Altai)

Leave a Comment

UA-51537283-2