Heinrich Siemens: „Hiesje schloge dee Tjoatjedea too“

Ommfroag: Dee Kluft tweschen Plautdietsche en Hochdietsche

Tridj tom Hauptartitjel

 1. Sennt See uck dee Meeninj en waut hoole See doavon, daut dee hiesje en dee plautdietsche Mennonite meist nuscht nich metteenaunda to doone habe?

Jo, daut ess soo. En daut woat woll uck soo bliewe. Weens noch eene lange Tiet.

2. Waut sent dee (historische) Jrind doafea, daut dee beid Gruppe sich uteneen jelewt habe?

Emma, wann een Deel Menniste noh een aundret Launt wajch tratjt, woare dee, woone bliewe, progressiva, en dee, woone wajchtratje, konservativa. Soo we daut uck, aus eenije Menniste escht noh Wastpreisse en von doa wieda noh Russlaunt trocke.
Dee hiesje Menniste, dee enn Dietsch­launt en enn Hollaunt jeblewe we­re, fonge aul tiedich aun, sich aun dee Jesallschauft to assimiliere. Waut bleef, ess dee Erwossne-Doop, oba aules aundre, soogoa dee Weahloosichtjeit, word oppjejewe.
Enn Russlaunt, en lota enne Sowjetunioon, were dee Menniste lang unja sich, haude weinich mett dee Jesallschauft to doone en wulle sich derchut von dee Welt unjascheede. Disse Ennstallinj jelt fe vele russlauntdietsche Menniste uck noch vondoag enn Dietschlaunt. See welle aundasch bliewe, sent nich bloos enn eare ejne Jemeendes, lewe foaken uck enn Niebusiedlinje unja sich, befriee sich enn eare Grupp en dee Tjinja spele meschtens uck bloos mett aundre Tjinja ut dee selwje Grupp: eene Paralleljesallschauft.

3. Woont sent dee bekaunde Stereotype von dee watjselsiedich aundre Lewensform?

Aum Aunfank sach daut goa nich noh soone groote Unjascheede ut. Aus enne 1970ja Joahre dee eschte Menniste ut dee Sowjetunioon noh Dietschlaunt kaume, wor­de dee mesch­tens Mettjlieda en­ne hies­je Je­­meen­des. En noch enne 1980ja Joah­­re feh­de enn Neuwied aule Jemeendes, dee Breeda en dee Tjirchliche, dee Hiesje en dee Russlenda, au­la toop Zelt­missioone derch. Daut ess vondoag nich meeha soo, dee Growe ess mette Tiet emma deepa jeworde. Wooromm? Dee Hiesje haude secha Schis, daut see enne Mauss unjagohne, wiels opp jieden hiesjen Mennist meeha aus sewen Russlenda kaume, meeha aus twee Dreddel vonne europeische Menniste sent Russlenda (www.eumen.net), en dee Aundeel woat emma jrata. Aus dee Hiesje sage, woovel doa opp eenmol kaume, wulle see leewa unja sich bliewe, sest were see to eene tjliene Mindaheit enn eare ejne Jemeendes jeworde en haude sich seeha musst endre, omm nich utjeschlote to woare. See wulle oba nich Deel vonne Paralleljesallschauft woare en soo utseehne aus dee Ut­sied­la. Doaweajen musste see dee Tjoatje­dea ver dee Ennwaundra tooschlone.
Dee meschte Russlenda habe jenaue Veastallinje doavon, woo een Tjrist utseehne mott (Frues droage Koppdetja en tjeene Betjse, Manna motte sich rasiere etc.). Doamett dee ejne Tjinja nich opp eenmol soo utseehne aus dee Hiesje, wulle dee Russlenda leewa unja sich bliewe. Dee Hiesje were ahn too weltlich jeworde, dee drintje soogoa maunchmol een Glaus Wien, en daut nich bloos biem Owent­mohl.
Theoloogisch unjascheede sich dee Gruppe nich soo seeha. Dee Russlenda sent doch woll en bet dichta draun jeblewe aum oolen Gloowe. Von den woat woll kaum eena enne dietsche Armee deene, bie dee Hiesje ess daut tjeen Probleem. Oba derch dee Fredensbeweajinj habe uck vele, ver aulem politisch lintje, hiesje Men­niste eare oole Wart­le wa­da fe sich entdatjt, soo daut doch woll dee theologischa Growe nich meeha soo deep ess. Dee Stried jeiht meeha om daut Utseehne aus om dee Theologie.
Jiedenfauls ess dee Growe nich deepa aus tom Biespell bie dee Protestante. Dee Gloowe von dee stoatj vom Pietismus jepreajde Russlenda litjent seeha noh dee hiesje Pietiste, en eene liberale Mennistejemeend enn Noddietschlaunt, woo uck Frues predje deawe en dee Predjasch sich nich soo vel enn jiedem Jleibjen siene Sexualiteet nenn mische, litjent kratjt soo noh eene liberale evangeelische Jemeend.

4. Sull wie disse Paralleliteet ewawinde oda sulle aula enn eahrem Biotoop wiedableje (oda vedreje?), ohne daut sich eena omm dem aundren tjemmat?

Eene bunte Jesallschauft ess eene lewendje Jesallschauft. See sull jiedem eene Nische beede. En fe dee plautdietsche Sproak ess daut doch woll soogoa goot, wann dee Russlenda soo meeha fe sich lewe. Dann jefft daut hopentlich noch een bet lenja Mensche, dee mett eare Tjinja Plautdietsch rede.

5. Habe See perseenlich eeha goode ooda schlajchte Erfoahrinje jemoakt?

Soone uck soone. Etj tjan eenije Menniste, soo aus miene Frind Gary Waltner oda Kurt Kerber, dee Bridje bue, oba etj tjann uck soone hiesje Menniste, dee eare Tjinja niemols nich tom mennischen Religioons-Unjarecht enne School gohne lote, wiels dee Lehra een Russlenda ess.

Heinrich Siemens es een Plautdietsch-Forscha en Veasettenda vom Verein Plautdietsch-Freunde.

Leave a Comment

UA-51537283-2