Dieter Götz Lichdi: „Daut ess een Skandal”

Ommfroag: Dee Kluft tweschen Plautdietsche en Hochdietsche

Tridj tom Hauptartitjel

1. Sennt See uck dee Meeninj en waut hoole See doavon, daut dee hiesje en dee plautdietsche Mennonite meist nuscht nich metteenaunda to doone habe?

Noh miena Meeninj ess daut een Skandal, en beide Siede sulle doaraun oabeide, daut to endre. Beide. Dee hiesje en dee russlauntdiestche Mennonite habe een Deel von eahre Jeschicht toop en velet, waut see jleewe, ess jlitj. Beide Siede sulle aul daut toopstalle, waut see jemeensaum habe en dann sulle see Weaj setje, opp dee see toopkome tjene, ohne daut eahre veschiedne Mentaliteete ahn dem Wajch blockiere. Soo aus dee Mennonite vonne AMG (Oabeitsjemeenschauft vonne Mennonitische Jemeendes) en dee MWC (Mennonitische Weltkonferenz) sich ver een poa Joah mett aundre Konfessioone unjahilde en mett aulem oppriemde, waut ahn bitt nu jetrannt haft oda waut see foaken bloos faulsch vestohne habe. Soo kunne uck dee veschiedne mennonitische Gruppe proowe sich to unjahoole, omm sich beta to vestohne. Een esch­ta Schrett kunn senne, daut see sich jeajensiedich to eahre Konferenze ennlode, oda wann dee Veastaunt sich trafft.

2. Waut sent dee (historische) Jrind doafea, daut dee beid Gruppe sich uteneen jelewt habe?

Dee Jrind lidje enne jetrannte Entwetjlinj nohm 1. Welttjrich. Dee Tranninj ess oba nich bloos weajen dem 1. en 2. Welttjrich doa, uck weajen dee veschiedne Entwetjlinje von Russlaunt en Dietschlaunt lota. Aus dee eschte russlauntdietsche Menniste enne 1970ja Joahre noh Dietschlaunt kaume, funge see een aundret Dietsch­launt auss see sich vestallde oda aus see enn eahre Dreem jeseehne haude. Uck dee AMG-Mennonite, dee ahn aum Aunfank woam bejreesde en ahn holpe hia auntokome, were nich soo, aus see haude sullt senne. Soo were beide Siede escht entteischt, dann frustriert, en soo word nich wieda toop jeoabeit.

3. Woont sent dee bekaunde Stereotype von dee watjselsiedich aundre Lewensform?

Wie sulle nich doavon utgohne, daut dee hiesje en dee Nie-Aunje­kom­ne Mennonite enn „aundre Lewensforme“ lewe. Aula deele deeselwje rajchtliche Norme en jlitje politische Bedinjinje. Wie sulle ons bemeje, Vea-Uadeele auftobue en oppenaunda toogohne. Uck wann wie enn onse Jemeendes weajen unjascheedliche Traditioone en Erfoahrinje opp veschiedne Oate tooplewe, sull ons daut nich doaraun hindre, ons tjanne to lehre. Uck wann wie opp veschied­ne Oat fromm sent.

4. Sull wie disse Paralleliteet ewawinde oda sulle aula enn eahrem Biotoop wiedableje (oda vedreje?), ohne daut sich eena omm dem aundren tjemmat?

Wie sulle ons oppem Wajch moake enn toopkome.

5. Habe See perseenlich eeha goode ooda schlajchte Erfoahrinje jemoakt?

Mett eenzelne Jeschwista hab etj eeha bunte en ver aulem goode en intressaunte Erfoahrinje jemoakt. Oba daut jellt nich fe Konferenze oda offizielle Strukture. Doa hab etj eeha Messtrue erlewt. Daut ess schwierich, russlauntdietsche Mennonite to Traffes enntolode, bie dee it omm Deepafroage jeiht. Dee kome eefach nich.

Dieter Götz Lichdi haft mehrere jeschichtliche Aufhaundlunge ewa Mennonite jeschrewe, ver aulem ewa dee Mennonite em Dredden Ritj.

Leave a Comment

UA-51537283-2