Plautdietscha Nomedach aum 21. Mei 2011 en Bünde

Lost opp een plautdietschet Prograum mett Literatua en aundret!? Dan komt aum 21. Mei 2011 no 32257 Bünde – von Klock 14.00 bett 17.30 em Stadtgarten (Steinmeisterstr. 13).

Bekaunde Plautdietsche soo’s Tatjana Klassner, Tina Wedel, Hendritj Siemens, Viktor Sewautstje en vele aundre woare doabie senne en veschiedne Sache veadroage. Ella Deppe en aundre woare sinje. Dimitrij Niefelt (uck Dima ooda Mitj jenant) organiset disen Dach toop mett siene Fru Irina – en Kooperatioon mett Plautdietsch-Freunde e.V. Aula Entressede send von Hoate enjelodt. Meea Infos hia bie ons em Kentooa ooda bie dee Niefelts unja Tel. 05223-74838. Dee Enntrett es 10 dietsche Rubel.

(Wea nu em Moaz bie Tatjana Klassner oppem Anna-German-Festival we, dee weet, woo scheen daut gone kaun…)

Leave a Comment

UA-51537283-2