Somma 2011

Plautdietscha Schiela en Blue Creek, Belize 2009

Plautdietscha Schiela en Blue Creek, Belize 2009

En Dietschlaunt es emma noch Somma, uck wan tweschenderch nich bloos dee Sonn schient en uck daut Wota rauf tjemmt aus ut Amasch!

Hia send onse Termine fe Septamba en Oktooba 2011:

9.-11. Septamba

Schriewa-Seminoa fe plautdietsche Schriewasch, soo aus emma organiset von Agnes Goossen, en soo aus emma en Oerlinghausen. Wea deelnehme well, maldt sich bie Agnes: Tel. (oppenowent:) 0228 96499232 ooda 0171 1722756 ooda Email agnes.gossen@gmx.de

24. Septamba

Klock 13 Nomeddach es onse Mettjlieda-Vesaumlinj en Doaginj en Detmold, enne Georgstraße 24, dit Joa em nieen Forum.

Hia es daut Prograum vonne Doaginj – Dr. Göz Kaufmann (Uni Freiburg) en Dr. Rogier Nieuweboer (Uni Helsinki) woare mett Veadroage doabie senne, en uck dee Bundesrot fe Nadadietsch traft sich ditmol en Detmold en diskutet mett ons ewa Sproakpolititj. Uck Musitj en Spos woare nich fehle…

29. Oktooba

Klock 14 Nomeddach moakt Tina Wedel en Kruft (aune Autobahn A61) wada eenen Plautdietschen Nomeddach mett vel plautdietsche Jedichta, Leeda, Teauta, plautdietsche Tjleeda, Tweebak, en noch velet meea.

Leave a Comment

UA-51537283-2