Plautdietsch FRIND

All posts tagged Koatespell

Menniste Poker

Rook ess daut beleewdeste Koatespell vonne Menniste enn Nod- en Südamerika. Dee Südamerikauna wisste lang nich, woo daut Spell heakaum, manche dochte, daut heet Ruck. Oba nu weet wie Wikipedia […]

UA-51537283-2