„Too Gaust bie Famielje Peetasch“

Plautdietsche tuschde sich ewa eahre Muttasproak ut

Ess een haulwet Joa vegohne aus Tina Peetasch mie holp tem mienem 70 Jubileum eenen plautdietschen Traf to organisiere. En noh dem 11. Juni lode see en eah Maun Viktor ons noh sich too Gaust enn. Soo haud wie ons Traf uck jenant „Too Gaust bie Famielje Peetasch“.

Daut gauf Rollkoke en Rebus en noch vel meeha

Oh, woo we wie aula oppjereajcht en frooh, wada de Meajlichtjeit to hawe opp Plautdietsch too kommuniziere, eenen kreatiewen Uttusch to moake en Niejechtjeiten von onse Muttasproak too hiere. Tjarta jesajcht, waut soo tweaschen ons omjeiht. Tum Jletj speld daut Wada mett. Famielje Peetasch nauhm ons soo hoatlich en leew opp, de Desch we reed met Rollkoke waut Viktor jebrot haud, de Rebus jehed uck doatoo, fresch enjelajde Gurtje en Suromssupp met Eija en Schintjefleesch. Oba doa we noch jenoch Plautz fe daut waut en jiedra met jebrocht haud om daut Ete ne Utwol en ne Besondaheit to jewe. En dee haud wie doa weartjlich. Waut doa bloos nich we: uck Lewaworscht met Repspea, uck Botta met veschiedenet Krut vemischt, Kommstpreschtjie, Plautz en Torte en aule Oat von Beare. Daut Jered we soo emotional, wiels wie erinerde ons aun veschiedene Plautdietsche Rezapta t.B. woon Unjascheed tweschen Sillfleisch, Silltjees en Buntjees we en doabie word noch utjeforscht, woo ditt oda jant jebackt word. Daut schmatjd aules ne „noch meeha“. Von Lena Moates (Thiessen) tjrej wie aula Jeschentja – selwst jemoakte Seep, vegetarisch Jekoaktet en Hutfrindlich.

Sinje en Plautdietsch rede

Nom Ete jinj wie oppe Terrasse en enn dee herrliche Atmospheeea fung wie aun too sinje en ewa onse Sproak to rede. Ella Deppe, Ennse Merieche en mien Maun Josef haude de Jetoare mett en dee Leeda waut jesunge worde, deed ditt tjliene Seideorkesta bejleite.

Wie lede den Gaustjewa tjanne

Wie wulle uck meea onse Jastopnehma tjane lehre. Dee kome ut Altaj, Sebierje, ut een Darp Tscha-tscha. Daut sull opp Rusch Chajka bediede – daut ess dee Voagel Meuw. Aus de Dietsche dee Darpa oppbude haude de gljadensche Darpa bloos Menniste. Oba mette Tiet em Darp woo Tina en Viktor wonde, trocke aundre Voltja too en soo jintj de Sproak soo meea tom Ruschem ewa en daut Plautdietsche word vedreanjt. Tina fellt daut schwoa too rede oba see kaun wundascheen opp Plautdietsch schriewe, eahre Sache hawe uck aul de Lesa enne Plautdietsch FRIND tjanne jeleht en jemoatjt daut see eene seea interesaunte Schriewasche ess.

Irina Heinze kunn nich kome, oba see jreest aulem en sed, wan Tina ea Bok wud drucke lote, dan wudd see fots 10 Stetj bestahle tom Veschentje.

Tina fung aul vonne Schooltiet aun too schriewe, Viktor haft ne seeha scheene Stemm. Eah Talent kunn Tina wiese aus see met ehre Theautagrupp eahre jeschrewne Sache presentiere deed.

Plautdietsch es onse metreisende Heimat“

Dietlech we ons enteresaunt too hiere waut see meent ewa de plautdietsche Sproak. „Schod, oba daut Plautdietsche velisst den Kaumpf mett dee Weltsproake. De Sproak ess nich bloos daut Meddel tem Unjahoole, daut ess onse met ons reisende Heimat, dee Jeschicht, de Ellere en onse Tjinjatiet. En ditt aules too velere deit weej.“ Tina laus wada ehre deepe en sennvolle Jedichta fea.

Lise Zacharias bejeistat ons met eare Tjinjajedichta en Tjinjamerchen, deeld sich ons mett met eare wundascheene Ewasatunge utem Ruschen.

Framdweda tjeme derch Plautdiesche Weda ersat woare

Met opne Miela horchd wie met waut sich Margarita Hamm kratjt beschaftje deit. See laus een poa „internationale“ Wed vea en sed, daut et doafea uck plautdietsche Wed jefft. Tom Biespell:

Annulieren: buta Krauft sate, tridj nehme, aufsaje, aules stritje

Anonym: jeheim, nomeloos, onnbenannt, onnbekaunt.

Debatte: Stried, luda Uttusch, ieweret Jered.

Enthusiasmus: Bejeistrinj, ennalichet Fieja, ess reed Jebirje too schuwe.

Kommuniziere: em Kontakt kome, jeajensiedich sich vestohne welle, enn Vebindinj senne, sich trafe om sich to berede , mettenaunda rede, setje waut de Mensche vebinjt, Jesalschaft pfleaje.

Redensoate

See deeld uck mett waut desse Redensoate bediede:

Tem Lache em Tjala krupe: stelltjes lache, wiels doch tjeena Spoß vesteit.

Dem Bock maltje: daut Onnmejliche meajlich moake, Onnsenn.

Dem Kopp unjerem Oarm nehme: weinja Jedanke moake, mettem Hoat feele.

Dem Kopp unjerem Oarm droage: krank senne, een schwoara Kopp.

Oda nieje Sprichwed: Daut Lewe ess nich emsonnst, segoa de Doot kost daut Lewe.

De Tjletjra jefft noh.

See meent ditt aules moakt dem Schriewa ritja mette Wed, waut wie soo meea veloare haw en dan vesetj wie, de dietsche oda de rusche Sproak to vedietsche. Daut ess nich needich.

Wea aula toopkaum

Aula waut toopjekome were: Viktor en Tina Peetasch, Ella Deppe, Lise Zacharias, Alma Pauls, Ennse Merieche, Famielje Klassnasch, Margarita en Paul Hamm, Lena Reimasch send uck enne Wattsapp-Grupp „Sonnebloomtjes“, waut Tina Peetasch organesiert haft. Doa send segoa noch meea, de aundre kunne nich kome: Peeta Wiens, Peeta Moates, Dima Niefeld, Viktor Lang, Jreeta Isaak (ut Amerika). Daut es ons Forum tem Kontaktiere, ons uttetusche, debattiere en tem Froage stale en ne Auntwot to tjrieje. Enne Grupp we de Idee entstohne, eenen plautdietschen Kalenda ruttojewe, woo, soo aus enne Biebel escht emma hinje oppe ladje Bleda ennjedroacht woat, wea vonne Famielje, vom Frindschoft jebore oda jestorwe we oda Tjast haud, aulet Wijchtjet tom Behoole. Oppe lintje Kalendasied deit sich eena vonne Tjinjstla presentiere, veastahle. Wie habe kratjt 12 Persoone – fe 12 Moonate.

De Coronatiet haft ons opp nieje Meajlichtjeite jeschuppst. Eene ess daut familjere Hustrafe unjerem Moto „Te Gaust bie…“. Om ons enn eene woame, jemietliche Atmosfere rund en buckspenslich too feele. En dee „Sonnebloomtjes“-Grupp kaune jieda Dach von sich hiere. Wie welle uck een Video vom Traf moake fe onse Fans.

Dee neachste Trafe

Lise Zacharias haft nu aul vetjindicht, em Oktooba lodt see aulem enn noh Warburg, en em Juni 2023 welle Merieche en Jet Ennse ons to Gaust hawe.

Waut kaun noch ne betere Motivation senne om fe onse Lesasch to schriewe.

Tatjana Klassner

Leave a Comment

UA-51537283-2