Utem Archiv: Woo onse Jurte stund

Launtschaft met Jurte enn Kirgistan. Bild von lolorun auf Pixabay

Eduard Thun ut Detmold vetalt von siene Reis noh Bergtal enn Kirgisien

Endlich weret mol wada soowiet: Etj besocht met mienem Frint Willi Jiesbracht onsen jemeensaumen Kuseng Eugen Jiesbracht (Giesbrecht). Mie tratjt daut ema wada noh dem eejemoljen willen Turkistan, dem vondoagschen Kirgistan, woo etj miene Tjindheit vebrocht haw.

Ver onnjefea 120 Joah siedelde onse Veavodasch vom Trakt aune Wolga noh Turkistan. See deelde sich donn opp enn twee Kolonieje, eene enn Akmetschet (Usbekistan), dee aundre em Talas Tal (Kirgistan). Enne twintja Joahre worda wada Dochtakolonieje jejrindt, Bergtal en uck Grünfeld em Tschutal. Enn disse beid Darpa hab uck etj miene Tjindheit vebrocht.

Eduard Thun opp siene Reis enn Kirigistan. Foto: Plautdietsch Frind 5, 2002.

Woo wie aus Tjinja Kjlock spelde

Nu, aus Eugen ons vom Flughafen aufhold en wie onsem Darp emma dichta kaume, haud etj een seeha koomischet Jefeel. Ons Darp Grünfeld kunn etj meist nich ertjane, besondasch ons Hus en dee Jeajent rundomm. Dee Paupelbeem, dee velenjst dee Gaus stunde, fehlde. Dee Oftgoade we nich meeha doa. Mien Kuseng musst mie aul zimlich dentje halpe, en dan escht kunn etj mie soo langsam erinnere. Doa, woo wie aus Tjinja „Kljock“, „Tjizhik“, „Krasnaja Snamja“, „Ljanga“ en vele aundre Spells spelde, we nu aules framd.

En loosa Form well dee Plautdietsch FRIND Artitjel utem Archiv em Internet veöffentliche. Disse Jeschicht ess von Eduard Thun ut dem FRIND Numma 5, Somma 2002.

Utem Ellre-Hus eene Ranch jemoakt

Em gaunzen Darp left nu bloos noch een Dietscha. Enn Bergtal, daut onnjefea 3 km auf licht, lewe noch onnjefea 30 dietsche Femiljes, Eugen Giesbrecht wohnt uck doa. Ver veea Joah haft hee doa daut oole Hus von siene Ellre tridjjekofft en uck fots een grootet Stetj Launt enne Boajes jepacht. Hee bruckt eenen gaunzen Dach, wan hee met eenem Pet om sein Launt riede well. Vonne oole plautdietsche Darpa enn Kirgisistan haft Bergtal nu noch dee meschte Dietsche. Aundasch aus biem latzten Mol, aus etj ditt Launt besocht, send wie ditmol dee meschte Tied em Darp jeblewe en nich hoch bowe mette Jurte (Kirgisezelt) enne Boajes. Bett Medd Meimoonat haud daut jereajent, onjeweenlich vel fe disse Jeajent en to vel, omm dee Jurte opptostale.

Opp sienem Areal haft Eugen sich eene Wirtschaft oppjebut, siene „Ranch“ sajcht hee doatoo. Hee haft vel Schop, Tjej, Heena, Trutheena en soo bie 20 Ped. Dee Boajes send wundaboa jreen en met veschiedenste Bloome ewaseit. Aus wie mette Ped utriede deede, sag wie auleweajen jele en roode Tulpe, blaue Vergissmeinnicht en soovel aundre Bloome, woone etj goanich tjan. Etj haw dee Steda besocht, woo wie aus Tjinja mette Ellre foaken bett twee Weatj zelte were. Dittmol kunn wie nich soo wiet utriede, wiels dee Schnee noch zimlich deep lach, sest we wie bette „Tannenspitz“ jerede. Doa oppe Boaspetz es uck daut Edelwitt to finje.

Dee herrliche Loft vonne Bloome en dee Suastoff, dee, wan maun rauf enne Schlucht tjitjt, gaunz blau schemmat, jefft eenem daut Jefeel, daut maun goanich selvst odme bruckt – dee Tjarpa odemt von auleen.

Glauskloaret Wota, reina Saundstraund

Meist 2000 Meeta hoch ewrem Measpejel licht uck dee Wirtschaft vonne Koop-Breeda. Eugen sien Frindschaft. Dee habe onnjefea 50 Kobble en eene selvst oppjebude Maltjarie, woo see uck den kirgisichen Nationaldrank „Kumys“ moake. Dee Koops send uck utjetetjende Jeajasch. Dee See Issyk-Kul, woona nich wiet auf en hoch enne Boajes licht, ess eene wundaboare Sted tom Urlaub moake: glauskloaret Wota, reina Saundstraund, en maun kaun bet 100 Meeta nenngohne en haft emma noch Boddem unjre Feet. Onnjefea 15 km von Bergtal es uck dee Kurort Issyk-Ata, woo heetet Schwewelwota ute Ed tjemmt. Uck em Winta kaun maun doa bode en doabie dee Schneeboajes mest mette Henj aunfote.

Jo, foaken saut wie hoch bowe enne Boajes, drunke Tee utem Samowar, bewundade dee Reeje derchem Binockel en dochte aun daut, waut hia mol we. Dee oole Tiet jintj on aus een Film derchem Kopp en etj musst fauststale, daut wie eene wundaboare Tjintjeit haude. Etj kaun mie fe een Tjint nusch beteret veastale, aus en soo eenem Darp opptowausse.

Eduard Thun ut Detmold sett jeweenlich em Kentooa von tjristliche August-Hermann-Francke-Privautschool en deit Schriewdesch-Oabeit. Eduard, von siene Frind Edi jenannt, unjastett dee Plautdietsch Frind seit vele Joah.

Leave a Comment

UA-51537283-2