To Ried oppem Husboajch von Quito. Em Hinjagrunt dee Vulkan Oola Pchincha (4690 m). © Andreas Harms

Eene Reis nohm Meddelpunkt vonne Ed

To Ried oppem Husboajch von Quito. Em Hinjagrunt dee Vulkan Oola Pchincha (4690 m). © Andreas Harms

Emma foakna les wie uck enne Mennonitische Post, daut dee Menniste Launt setje, om niee Koloniee to jrinde. Toolatzt were daut Peru en Kolumbien. En tweschen disse beid Lenda, em Meddelpunkt vonne Ed, licht een Launt, daut dee Menniste bit nu too noch nicht entdatjt haude. Ditt Launt ess fe siene Besetjasch emma wada besondasch faszinierend. Aul enne latzte Joahhundade trock ditt Launt emma wada Natuaforscha aun. Waut ess aun Ekuador soo besondret?

von Andreas Harms (Berecht en Fotos)

Daut wull wie dree, Eduard Thun, Klaus Krieger en etj, rut finje en soo mok wie ons aune 2017 em Novamba oppe Reis noh dissem Andenstaut.
Aus wie enn Quito aunkaume, word wie von Hermann Schirmacher bejreeßt, dee aul vele Joahre doa aus Missioonoa oabeit. Quito ess dee Haupt­staudt von Ekuador en daut be­sondre doaraun ess, daut see moa 20 Kilomeeta em Siede vom Equatoa licht (Doaweajen heet daut Launt uck Ekuador), 2850 Meeta bowrem Mea enn eene Bett enne Anden: Soo hoch licht tjeene aundre Hauptstaudt enne Welt.

  • Andreas Harms, Klaus Krieger en Eduard Thun bie Hermann Schirmacher (Stimme der Anden). ©Andreas Harms
„Stimme der Anden” moakt Radio en Stroom ut Wota
Aum Aunfank wohnd wie em Jasthus vonne Missioon. Daut ess een frintlich ennjerechtet Hus met eenem Goade. Gaunz dichtbie ess uck daut Krankehus vonne Missioon en dee Radiostatioon Stimme der Anden. Vele Tooherasch oppe gaunze Welt woare daut Prograum tjane. Daut Missioonswoatj oabeit oba uck opp aundre Oat: See moake Stroom ut Wota. En doamet sent wie bie eene aundre Besondaheit: Daut jefft seeha vel Ritsche enn Ekuador. Enne Anden habe dee Ritsche daut runde Joah Wota. Oba woo vel Wota, daut endat sich foaken. Doaderch ess daut meajlich, ut dee Natua eletjrischen Stroom to tjrieje.

Hermann nauhm ons met noh Papallacta. Disse tjliene Staudt met 800 Ennwohnasch licht ca. 60 km em Ooste von Quito 3300 Meeta bowrem Wota. Hiea haft dee Missioon soon Wotakrauftwoatj jebut. Disse straume Staudt ess uck fe eahre Thermen bekaunt. Daut woame Wota tjemmt met 36-40°C ute Ed. Daut Bode enn dissem Wota ess eene groote Lost en saul butadem soogoa jesunt senne.
Aum neajchsten Dach we wie aun eenem straumen Wotafaul en aun eenem schmetjenden Boajch, ut dem Rok oppsticht. Ewa 70 soone Vulkane jefft daut enn dissem tjlienen Launt, soo vel auss sest noanich oppe Ed. Wie tjitje ons dissem Boajch aun en dentje, woo vel Trubbel wie tjrieje kunne, wan dee met eenst aunfange wudd, nich blooss Rok, oba uck Fiea to spiee. Dan woat Ed derch jeweehlt en woare Gausse veschowe …
Oba disse Ausch utem Vulkan ess grulich fruchtboa en doaweajen welle dee Mensche aun dissem Boajch wohne en ackre, uck wan see weete, daut daut jefeahrlich ess. Wan dee Boajch mol wada Ausch jespeaje haft, ess twee Weatj lota aules jreen.

Dee Medd vonne Ed: Woo daut Ei oppe Nodelspetz steiht

Kaun eena opp beid Halfte von onse Ed toojlitj stohne? Enn Ekuador jo. Doatoo foaht eena noh Mitad del Mundo, noh dee Medd vonne Ed. Doa ess een jela Strich oppe Ed jemolt, daut ess dee Equatoa en doa steiht maun dan met eenem Been oppe nodliche, met dem aundren oppe siedliche Haulfkugel. Kaun eena een Ei opp eene Nodelspetz stale? Hiea jo. Wan jie daut uck opp eene aundre Sted tjene, schriewt ons.
Oba dee hechste Freid von onse Reis we dee Chimborazo. Hee ess 6267 m bowrem Wota en doamet dee hechsta Vulkan enn Ekuador. Siene Spetz ess von aule Stede oppe Ed aum wiedsten wajch vom Meddelpunkt vonne Ed. Wie kaume oba nich gaunz bit bowe: moa blooss bit 5042 Meeta. Unja em Dol sch?iend dee Sonn, oba hiea bowe gauf daut blooss Ies en Schnee. Dee Loft ess seeha denn, eena woat schwind meed. Oba eenen tjlienen Schneemaun hab etj doa dan doch jebut 🙂
Oppe Panamericana foh wie dann wieda nohm Siede. Aune ellste Tjoatj enn Ekuador, dee Iglesia de Balbanera von 1534 mok wie eene Paus. Dee Tjoatj woat bit vondoagschen Dach fe Aundachte jenutzt.
Toop met Hermann foh wie noh eenije Darpa enne Boajes, woo dee Missioon Wotaprojatjte jebut haft. Dee Mensche sent dankboa, daut see nu ranendet Wota habe. See kroagde ons tom Ete. Oba daut gauf tjeene Measchwientjes, waut hiea sest jern jejete woat.

  • Reis derch Ekuador. ©Andreas Harms
Iesabohnfoaht noh dee Diewelsnes

Waut Besondret we uck dee Iesa­bohnfoaht enne Boajes. Vom Bohnhoff enn Alausí foaht dee Zuch noh Nariz del Diablo. Dem Diewel siene Nes stratjt sich 100 m ewre Chanchan-Schlucht. Eene kloke Konstruktioon moakt daut meajlich, dee meist lootrajchte Waunt von disse Diewelsnes em Zickzack enne Hecht to foahre. Wea weajne Hecht tjeene Schis en vel Vetrue enne Technik haft, sull disse Bohnfoaht onbedinjt moake.
Dee latzte Weatj von onse Reis vebrocht wie oppe Galápagosinsle 1000 km vom Launt wajch emm Stellen Mea. Ditt ess dee baste Sted fe Mensche, dee jern wille Tiere beoobachte welle. Wiels disse Insle soo isolieat sent, kunne vele Plaunte en Tiere ewalewe, dee sest auleweajent aul utjestorwe sent. Soo sag wie riesje Schilttjreete met ewa 300 kg en 130 cm Paunzalenjd. Em Wota kunn wie toop met Seeleewes plenjre ooda Mea-Atjse beoobachte.

Een straumet Launt – uck fe eene Mennistekolonie je-ejnet

Ekuador ess een straumet Launt, wie woare noch seeha lang aun disse Reis tridj dentje. Wea weet, waneea doa uck Menniste hantratje en eene Kolonie jrinde. Dee foah wie dan jern besetje.

Leave a Comment

UA-51537283-2