Plautdietsch-Doaginj aum 1. Novamba 2018

Ditt Joah hab wie ons een besondret Theema veajenohme, daut fe onse plautdietsche Kultua seeha wichtich ess, daut wie oba noch niemols nich enne latzte 19 Joah aunjeschnede habe: Musitj.

Dee Mensch, dee aum meschten doarewa weet en ons vetahle kaun, ess Peeta Letjemaun ut Kanada. Doaweajen hab wie ons ditt Joah mettem Termin een bet noh ahm jerecht, en doaweajen ess onse Doaginj uck soo lot em Joah en nich aun eenem Sinnowent, soo aus bit nu too. Dee 1. Novamba ess enne meschte Bundeslenda een Helljedach, doaweajen hop wie, daut Jie aun dissem Dach kome tjene. Mette Ennlodinj to onse Metjliedavesaumlinj saj wie Junt dan, woo dee Doaginj jenau senne woat. Jie tjene uck opp onse Homepage dee jenaue Klock en Tiet en dee Sted erfoahre. Hoolt Junt aul mol dem 1. Novamba 2018 frie.

Leave a Comment

UA-51537283-2