Mama Shekinah – von Hedwig Rossow

Dee Missionoasche Hedwig Rossow haft met „Mama Shekinah“ een beriehrendet Bok jeschrewe

Hedwig Rossow (1970) ess kratjt biem Homeschooling, aus dee Plautdietsch FRIND aunroopt. Enn Tiede von Corona brucke eahre fief Tjinja en daut Uttusch-Tjint ut Uganda eahre Unjastettinj – see mott „hinjaraun“ senne. Dee Fru, dee nu enn Neuruppin enn Brandenburg lewt, haft een interessauntet Bok jeschrewe. Titel: „Mama Shekinah“.

Hedwig Rossow we Missionoasche enn Afrika. Bie eenem Ewafaul derch Tjinjasoldote storf eah Maun enn eahre Oarms. Ditt ess dee spaunendste en trurichste Episood enn eahrem Bok en vleicht uck enn eahrem watjselvollen Lewe. Waut maun nich ohnt: Hedwig ess em Chaco oppjewosse. Opp eenem Buaschhoff ennem aufjeleajnen Darp Molino enne Kolonie Fernheim. Hedi word see tus jenant, Famielje-Nome Unruh. Dee Afrikauna nande ahr Mama Shekinah aus Mutta von eahrem eschten Tjint „Shekinah“ (biblisch „Gott siene Jeajenwoat“).

Meatje ut eefache Veheltnisse

Woo tjemmt een Meatje ut eefache Veheltnisse doatoo, soone spektakuleare Karriere hantolaje. Ver aulem enn eene Jesalschauft, enn dee meschtens Mana soowaut veabehoole ess. See sitt daut aundasch: „Etj haw em Chaco wundaboare Frues tjane jeleht, dee noch vel mootija sent. Em Chaco jefft daut uck Heldinne. Dee hawe mie seeha jepreajt.“

  • Dee Familje Rossow met Jonathan, Deborah, Hedwig, Matthias, Rebecca, Shekinah en Benjamin. ©Hedwig Rossow

Moagasucht em Darp

Trotzdem: Dee Aunspauninj tweschen hogem Aunspruch en dee dreje Realiteet kunn Hedi aus Teenager escht mol schlajcht vedroage. Moagasucht ploagd ahr – nohm Ete musst see aules utbreatje. Maun ess erstaunt, daut Teenager enn eene fromme, darpliche Jesalschauft deeselwje Probleeme hawe aus Meatjes ut eene moderne Grootstaudt. En daut enn eene Tiet, aus uck enn Dietschlaunt daut Wot Moagasucht noch een Framdwot we.

Fenstre foawe oppe Missioon

Met 15 Joah mok see eah eschtet „missionoarischet“ Praktikum enn Yalve Sanga, eene Mostasiedlung fe Indigene. „Etj wisst to dee Tiet aul tiehn Joah, daut etj Missionoasche woare wull.“ Waut ahr aum deepsten aunriehd: „Etj musst Fenstre foawe. Aula musste doa vebie – Krankeschwestre, Lehrasch, Missionoare. Etj feeld mie aus een tjliena Worm en kaum mie nuschtich vea. En doa haft Gott too mie jeredt. Hee sed: ‚Daut tjemmt nich doaropp aun, waut maun deit, oba doaropp, daut maun daut ut Leew deit.'“

Aum Owent saute dee Missionoarinne vom Indiadarp opp eene Hollywood-Schockel. „Doctora“ Trudy Hiebert ut Menno, Regina Stahl ut Fernheim en aundre. „En dee lode mie enn, bie ahn oppe Schockel to sette.“ En disse Frues hawe mie daut Lewe lang bejleit, dee hawe mie Moot jemoakt fe den Stich, den Gott met mie jegohne ess.“ Ver aulem, wiels dee Unjastettinj vonne Jemeend fehld.

Woo see noh Afrika kaum

Hedis Veabilt word dee Gottessehn: „Jeesus, dee Harrscha, Gott en Tjeenich ess, haft sich noh ons gaunz noh unje rauf jeboage. Daut haft mie dolla beweajt, aus aule Bibelschoole.“ Daut word dee Rechtschnooa fe eahre Oabeit lota bie dee Moslems enn Afrika. Nohdem see enn Filadelfia Krankenschwesta word, jintj see noh eene Bibelschool enn Brasilien. Enne Bibelschool lehd see dan uck dee Brasiliaunsche Fatima tjane. Disse Fru spead eenen Rop von Gott, noh Somalia to gohne. En Hedwig wull ahr halpe. Oba Hoatprobleeme vehindade den Ennsautz von Fatima enn Somalia. Daut we daut entscheidende Signal fe Hedwig: „Mie word kloa, dee Tiet, enn dee etj Fenstre forw en Socke fe aundre wosch, ess too Enj. Mie word kloa, etj mott noh Somalia.“ Oba see jefft uck too: „Abenteuerlost we aul emma een Deel von mienem Lewe. Oba daut daut soo abenteuerlich woare wudd, haud etj nich jedocht.“

Lewe unja Moslems

Oppem Basoaplautz froch see dee Frues, off see wem tjande, dee ahr bie sich wohne lote wull. See lewd dan bie eene auleenstohnende Muslima en eahre Tjinja. „Off Indiauna, Menniste oda dee Mensche hiea enn Dietschlaunt – etj kaun nich fots met Gott sien Wot derche Dea jedonnat kome“, meent see. „Etj mott escht eene Beziehung ode ne Frindschauft oppbue, soo daut dee Mensche enn mie seehne, woo Jeesus ess en dan aunfange to froage. Eene Bootschauft uck fe Menniste em Chaco em Omgang met India.“ Buta eahre missionoarische Oppgowe we Hedwig uck enne Traumabehaundlinj aktiv. Daut jefft doa vele Mensche, dee unja eahre Tjrichserlewnisse liede.

Colin, een dunkelhutja Maun, den Hedi enn een tjristliche Ennrechtung enn Englaunt tjane en lota uck leewe lehd, wull met ahr met noh Afrika gohne. Oba verhea musst hee auleen nohm Chaco foahre, om – soo aus dee Traditioon daut foddat – om Hedi eahre Haunt auntohoole. Nich von aula word hee met opne Oarms oppjenohme. „Oba etj mott saje, dee Mensche doa sent nich meeha soo enjstiernich aus ver 20 Joah.“

Lewe met eene Patchworkfamielje

Dee Szene, woo daut Auto, enn dem dee schwangere Hedi en eah Maun Colin von Tjinja met Maschinejeweahre beschote woat, ess kloarawies dee be-enndruckentste Passage. Oba eah Lewe jintj wieda – en see word noch jletjlich. Hedwig en eahre Dochta sent nu Deel von eene Patchwork-Famielje. En daut kaum soo: Eahre Frindin Constanze word aun Tjreft krank en bedd Hedi, daut see noh eahrem Doot eahren Maun, eenen Dokta, fried en eahre veea Tjinja eene Mutta we. Daut Trauma von dem grauenhaften Doot von eahrem Maun haft see, soo sajcht see, „woahschienlich ewawunge“: Maun woat emma den vemisse, den maun veloare haft. Oba etj goh veare wajch.“

Met eahre Heimat Paraguay en dee Menniste doa blifft Hedwig Rossow enn Kontakt. „Wie fleje jieda tweedet Joah aus sewenkoppje Famielje doahan. Aula jeneete den Chaco total. Daut Stoffje en Heete moakt den nuscht ut.“

Missioon enn Dietschlaunt

Hedi well wieda missioniere. Oba enn Dietschlaunt. „Wie sent hiea meddel em Missioonsfletj.“ Uck unja Plautdietsche. „Vleicht kaunst du je eene Dea opsteete“ bedt see mie.“ Waut hieamet jedone ess. See wudd uck Veadreaj hoole. Scheen, wan sich een poa Jemeendes toopdoone wudde.“

Horst Martens

Plautdietsch-Freunde

Leave a Comment

UA-51537283-2