Nora Fingscheidt wiest ons enn Detmold eahren Film.

Nora Fingscheidt jewennt Pries mett Menniste-Film

Nora Fingscheidt wiest ons enn Detmold eahren Film.

Dee Filmmoakarin Nora Fingscheidt haft mett eahrem Film „Nicht von dieser Welt“ ewa Menniste enn Argentinien den Max-von-Ophüls-Pries enne Kategorie „Dokumentarfilm“ jewonne. Dee Priesdreaja worde ver een Stotjstje enn Saarbrücken utjetetjent.

Dee Plautdietsch-Frind jehede to dee eschte, dee Utschnette ut eahrem Film sage. Oppe Joahresvesaumlinj wees see ons Stremels doarut. Waut besondasch beendruckt: Een langa Utschnett, enn dem een Meatjstje zu morjes oppsteit en dann sich reed moakt, om to Maltje en daut Veeh to besorje. Dee Jury sed: „Dee Priesdreajarin vom Basten Dokumentarfilm jeit eenen wieden Wajch, omm sich latzlich doch mett dee Heimat em Hia en Nu to beschaftje. Mett stilistischa Sejchaheit en beriehrenda Kloaheit nemmt dee Film ons oppe Reis enn eene archaische Vegangenheit mett en wadasteit dee Vesuchung, sich enn siene stoatje Bildawelte to veliere.“

Daut Filmfestival Max-Ophüls-Preis es een joahrlichet Filmfestival enn Saarbrücken fe Nohwaussfilmasch ut Dietschlaunt, Österritj en Schweiz. Dem Hauptpries jewonn „Siebzehn“ von Monja Art.

„Plautdietsch Frind“ veöffentlichd enne latzte Utgow een Interview von Heinrich Siemens mett Nora Fingscheidt, daut wie nu uck hia publiziere.

„Ohne disse Welt“

Nora Fingscheidt dreiht eenen Film ewa argentinische Menniste

Dee Froage stalld Heinrich Siemens

FRIND: Beschriew bitte kort Dien Filmprojatjt.

Nora Fingscheidt: Wie habe em latzten Winta (Dezamba 2015 en Jaunoa 2016) enn Kooperatioon met dem ZDF „Daut tjliene Fernsehspell“ mienen Filmhochschool-Diploomfilm „Ohne disse Welt“ enn eene Ooltkolonia-Mennistekolonie em Node von Argentinien jedreiht. Doabie haundelt sich daut om eenen knaup twee Stunde langen Dokumentarfilm, dee nu meist reed ess. Wie habe biem Dreihe uck enne Kolonie jewohnt, doa Wiehnachte en Niejoah vebrocht. Dee Kolonie Durango jefft it nu aul 18 Joah, eahre Bewohnasch sent ut Mexiko doahan jetrocke.

Derch waut unjascheet sich Dien Film von dee vele aundre Dokus ewa latienamerikaunische Menniste?

  • Filmfoto ut "Ohne disse Welt".
Etj mott toostohne, daut etj tjeene Spezialistin fe disse Dokumentatioone sie. Ons Filmprojatjt ess seeha spontan entstohne, vonne eschte Recherche bit tom Dreih were daut moa weinije Moonate, enn dee wie seeha vel organisiere musste. Etj hab mie moa een poa Reportagen aunjetjitjt, oba dee habe mie eeha aufjeschratjt, wiels see mie voyeuristisch vekaume en moa bloos aune Butakaunt krautzde. Doaweajen hab etj it schwind wada senne jelote en wull meajlichst ohne framde Bilda em Kopp noh dee Kolonie reise. Von dee goode Filme hab etj escht seeha vel lota jehiet.

Auljemeen kaun etj ewa onse Oabeit saje, daut wie vesocht habe, opp dee Mensche met opnem Hoat en opprechtjem Interesse too to gohne. Wie wulle tjeenem veafehre oda utstalle. Wie wulle vestohne, woorom Mensche vondoag noch friewellich soo lewe.

Kaunst Du Die veastalle, lenjre Tiet enn soone Kolonie to lewe?

Daut henjt seeha doavon auf, waut etj doa to doone haud. Dee twee Moonate vejinje seeha schwind, wie haude oba uck eene Oppgow en eenen jewessen Sondastatus. Wie kunne vele veschiedne Familjes tjanne lehre en dee Sinndoag uck mol met dee Jugend oppe Gauss vebrinje. Daut we eene grootoatje Erfoahrinj.

Wann etj doa nu fe lenjre Tiet dee Oabeit von eene Mennistemummtje moake musst, haud etj doch woll seeha vel jratre Probleeme. Oba fe twee bit dree Weatje wudd etj uck daut jern mol moake. Oba daut ess nu mol eene Oat to lewe, dee seeha unjascheedlich von ons Lewe hia ess. Soo aus etj ertrocke sie, kaun etj miene Jedanke nich eenfach aufscheddre, doaweajen wudde mie bestemmde Wete en Jewoohnheite schwoa faule.

Waut haft Die aum meschten beenndretjt? Waut aum meschten vefieht?

Aum meschten beenndretjt haft mie daut seeha ruhje Lewe en dee schwoa to beschriewenda Charakter von dee Mensche. Escht foll mie daut schwoa, soo langsaum to lewe en met dee Mensche to rede, dann word etj meist sichtich noh dissem Stellsenne. Daut haft mie soo entspaunt, nich emma rede to motte. Escht dort ess mie oppjefolle, woo vele Reize wie dee gaunze Tiet utjesatt sent en woo schwoa wie daut Stellsenne en dee Pause uthoole. Butadem sie etj seeha vele Mensche bejeajent, dee eene Energie enn sich droage, fe dee etj Wed setje musst. Dee sent opp eene seltsaume Oat toojlitj schemsch en hoole sich tridj, sent doabie oba gaunz en goa opp disse Ed vewartelt en grulich nieschierich. Daut moakt disse Mensche opp eene wundaboare Oat leewtolich. Daut we fe mie een gaunz nieet Jefeehl en doaderch sent mie dee Mensche doa seeha aunt Hoat jewosse.

Vefieht habe mie dee hermetisch aufjeschlotne Jeschlajchtarolle en dee tjarpaliche Vefotinj von vele Mensche. Dee meschte habe tjeene Tehne meeha em Mul, vele Frues habe kohle Stede aum Kopp weajen dee straumjetrockne Zapp en see brucke uck bie 50 Grod Hett tjeenen Sonneschutz. Butadem moakt eenem daut uck Sorje, daut dee Tjinja enne School goa nich dee Sproak von dem Launt lehre, enn dem see wohne. Miene Veastallinj von Frieheit ess opp jieden Faul eene aundre.

Woo best Du mett dee Menniste enn Argentinien bekaunt jeworde?

Ver 16 Joah we etj aus Uttuschschielasche enn Resistencia, enn eene Staudt em Node von Argentinien. Eenes Doags word etj tom Ewasatte nohm Krankehus jeroope. Doa we eene tjliene ooltkolniesche Mennistemejal em Ella von onnjefeah 12 Joah ennjeleewat. See haud Diabetes en ahr jintj daut seeha schlajcht. Etj hab dee Medikamente ennt Dietsche ewasat, oba soo rechtich vestohne kunn wie ons nich. Etj haud noch nie enn mienem Lewe Plautdietsch jehiet en dee Mejal noch nie modernet Hochdietsch. Die Bejeajninj jintj mie aul dee Joahre nich meeha utem Kopp en latztet Joah hab etj dann beschlote dee Kolonie to setje. Dee Mejal ess nu aul eene erwossne Mummtje en eahre Familje haft mie doch woll dee Dea noh dee Kolonie opjemoakt. Etj weet nich, off soon Film opp disse Oat sest meajlich jewese we.

Woo reagiede dee Menniste, dee Technik soo aus Autos, Photoapparate en Telephone aus Sind auflehne, opp een Kamerateam ut dee „Welt“?

Gaunz unjascheedlich. Eenije nauhme ons seeha frintlich opp en wulle sich dee Kamera gaunz jenau auntjitje. Aundre habe ons ohne grootet Interesse oabeide lote. Wada aundre habe ons oppe Gauss nich mol jejreest. Doch woll wudd daut kratjt soo senne, wann maun enn eenem Darp enn Deitschlaunt eenen Film dreihe wudd. Eenije finje soo waut oppreajent en aundre feehle sich enn eahrem Lewe jestiet.

Saj mol waut tom Titel „Ohne disse Welt“?

Dee Ooltkolonia nanne aules, waut nich to eahre Kolonie jehiet, „dee Welt“, en aule Mensche, dee tjeene Menniste sent, nanne se „Weltmensche“. Daut we fe mie seeha spaunent, mett den eahre Oge opp onse Welt to tjitje.

Waut weete dee Menniste ewa dee „Welt“?

Uck daut ess seeha unjascheedlich. Maunche weete goa nuscht ewa dee Welt. Maunch eena frog opp ernst, off Dietschlaunt jrata ess aus Brasilien en woo vele Stunde em Bus etj fe dee Reis jebruckt haud. Wada aundre lese reajelmotich dee „Mennonitische Post“ en habe mie noh dem Israel-Palästina-Konflikt jefroagt. En maunche habe soogoa eenmol enn Kanada oda enne USA jelewt en tjanne dee Welt ut ejne Erfoahrinj.

Waut weete dee Menniste enn Argentinien ewa dee Mennonite-Jeschicht?

Meeha aus etj docht. See weete, daut eahre Wartle enn Hollaunt lidje en wea Menno Simons we. Eenije tjene uck dee veschiedne Statioone von eahre Waundrinj opptalle – Preußen, Russlaunt, Kanada en soo wieda. Woo lang daut oba nu aul tridj licht en woo lang see enn woonem Launt jelewt habe, weete moa weinje. Etj hab ahn Photos vonne Menno-Kot enn Bad Oldesloe metjebrocht en daut funge see seeha intressaunt.

Leewe Nora, dee Plautdietsch FRIND danke Die fe daut Jespeatj.

2 Comments

  1. Shane says:

    Daut hiat sikj sea interresaunt. Ekj wohn enn Canada. Wua kaun Ekj dissa Film aunseena? Es et opp YouTube?

    Dankscheen.

  2. admin says:

    Etj jleew, dee woat hia enn Dietschlaund moa emm Zweiten Deutschen Fernsehen jewese. Aundas weajen kaun man dem noch nich seene.

Leave a Comment

UA-51537283-2