Wehlt den Jewenna vom Arnold-Dyck-Pries!

Arnold-Dyck-Pries / Arnold Dyck Award / Premio Arnold Dyck 2020

Ditt ess diene Wohl! Wea von disse 5 Persoone (wieda unje oppe List) saul ditt Joah dem Arnold-Dyck-Pries tjrieje? Bit dem 15. August kaun aufjestemmt woare! Dee Pries woat oppe neachste Doaginj ewajewt.

En wan Jie opp dissen Link klicke, tje Jie uck vote: https://forms.gle/CVut9MWMuGUNTM917

Ditt Joah ess een besondret Joah fe dee plautdietsche Literatua en Kultua: Arnold Dyck, dee wichtijsta plautdietscha Schriewa, ess ver 50 Joah jestorwe en Reuben Epp ess ver 100 Joah jebore.

Doaweajen well wie aus Vereen Plautdietsch-Freunde e.V. (www.plautdietsch-freunde.de) toop mettem Tweeback Verlag (www.tweeback.com) von nu aun jiedet Joah eenen Arnold-Dyck-Pries fe plautdietsche Literatua en Kultua ewajewe. Ditt Joah ess daut Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte (Detmold) aus Kooperatioonspoatna doabie.

En wea bestemmt, wea dem Pries vedeent haft? Aule plautdietsche Mensche oppe gaunze Welt. Dee fief Mensche, dee eene Jury oppe korte List jewehlt haft, stale sich hiea kort vea (enne alphabetische Rej) en dan tjen Jie unje aufstemme, wea Juna Meeninj noh dem Pries tjrieje sull.

Wea dem Pries jewennt, doaf een plautdietschet Bok em Tweeback Verlag publiziere.

Dee korte List:

Andreas Dück

Dee eschte Wed, dee etj hiead, dee eschte Wed, dee etj red en dee eschte Wed, dee etj sung, were aula opp Plautdietsch. Waut etj seeh, beoobacht, erlew en jleew, dretj etj enn miene plautdietsche Leeda ut. Etj sie emma noch ewarauscht, woo vele Jemieta von miene jesungene Enndretje beweajt woare. Vleicht woare je nich blooss eenije Tweebacktjes bit enne neajchste Jeneratioon ewalewe, oba uck daut eene ooda aundre von miene Leeda 😉 (www.youtube.com/watch?v=l-bGsteIV2Q).

Marcela Enns

Etj heet Marcela Enns, oba beta bekaunt sie etj aus dee „Dietsche Mejal“. Etj lew enn Chihuahua, Mexiko, wooa dee meschte Menniste lewe. Daut moakt mie Spos, Nieet ewa mienen mennischen en plautdietschen Hinjagrunt to erfoahre, om online Ennhaulte to erstale. Mien Ziel ess daut, aule Mensche opp interessaunte Oat ewa Menniste to unjarechte, aum leewsten met plautdietschem Humor. Etj frei mie seeha, een plautdietscha Mensch to senne. Etj lot mie von miene Tauntes en Onkels vetahle, woo see oppjewosse sent, en nu leh etj dee plautdietsche Grammatitj en moak korte Videos, doamet aundre daut uck lehre tjene. (www.youtube.com/watch?v=mLRL-29sSAU)

Elina Penner

Aus ajchte Westfälin met russlauntdietschem, plautdietschem en mennischem Hinjagrunt dentj en schriew etj vel ewa jlitje Rajchte von Frues en Mana, ewa Ellre- en ewa Dietsch-Senne. Noh vele Joahre enne USA en enn Berlin lew etj nu wada enne Heimat en sat mie fe dee Digitalisierung enne Provinz enn. Aune 2020 hab etj mienen eschten Romaun „Nachtbeeren“ reed jeschrewe. (www.elinapenner.de)

Katharina Peters

Etj kaum aus Katharina Eckert (mien Maun ess een Peters) enn eenem tjlienen Darp en Sibirje too Welt. Noch enne Schooltiet publiziead etj miene Jedichta enne Zeitung. Aune 1990 waundad etj met miene Famielje noh Dietschlaunt ut. Fe daut Schriewe bleef tooescht nich vel Tiet, oba etj kunn daut nich lote, en miene eschte Jedichta opp Dietsch leete nich lang opp sich lure. Dan, gaunz onvehofft, uck opp Plautdietsch. Dee Muttasproak sull nich vejete woare. Vondoag wohn etj en Hille, eenem Darp enn NRW, schriew Jedichta en tjliene Jeschichte, mol opp Rusch,  mol opp Dietsch, mol opp Plautdietsch.

Lore Reimer

Etj staum ut Jnodenfeld ut Kirgisien, daut we een Deel von Leninpol. Dee meschte Mensche rede donn doa Plautdietsch. Opp eene Tjast von onsem Frindschauft hiea enn Deitschlaunt laus etj mol een plautdietschet Jedicht von mie vea. En nohea froch mie een Gaust – daut we een Hiesja ut Hamburg – von woo etj soo een scheenet Plautdietsch hea haud. Etj vetahld ahm onse Jeschicht. Bit etj sass Joah oolt we, kunn etj blooss Plautdietsch rede, en daut ess fe mie noch emma dee baste Sproak. (https://de.wikipedia.org/wiki/Lore_Reimer)

Dee lange List

En disse 15 plautdietsche Mensche stunne oppe lange List (uck wada alphabeetisch). Een jieda haft sich fe dee plautdietsche Kultua vedeent jemoakt en wie wudde jern eenem jieden von disse List dem Pries jewe, oba vleicht woat daut je em neajchsten Joah waut. Wie welle dem Pries von nu aun jiedet Joah ewajewe.

Andreas Dück (Musitj, Dietschlaunt)
Marcela Enns (Dietsche Mejal, Mexiko)
Elisabeth Epp (Literatua, Dietschlaunt)
Heischraitje & Willa Honich (Musitj, Kanada)
Paulhans Klassen (Literatua, Paraguay)
Tatjana Klassner (Literatua, Dietschlaunt)
Beate Penner (Literatua, Paraguay)
Elina Penner (Literatua, Dietschlaunt)
Katharina Peters (Literatua, Dietschlaunt)
Heinrich Rahn (Literatua, Dietschlaunt)
Gerhard Ratzlaff (Literatua, Paraguay)
Lore Reimer (Literatua, Dietschlaunt)
Viktor Sawatzki (Radio SW, Dietschlaunt)
Tina Wedel (Musitj, Dietschlaunt)
Elisabeth Zacharias (Literatua, Dietschlaunt)

Enne Jury sent:

Anne Wiens-Janzen: Kontooa en Seel vonne Plautdietsch-Frind

Peter Wiens: Jrinda vonne Plautdietsch-Frind en Pries-Initiator

Heinrich Siemens: Veasetta vonne Plautdietsch-Frind en Jrinda vom Tweeback Verlag,

Horst Martens: Chefredakteur vonne Plautdietsch FRIND,

Agnes Gossen: Metjlied vom Dietschen Schreftstalla Verband, haft 9 Betja opp Dietsch en twee opp Rusch jeschrewe.

 En hia tjen jie vote!

Leave a Comment

UA-51537283-2