Vel Jletj en weinich Domms!

Vel Jletj en aulet Goode! Foto: Gerd Altmann auf Pixabay.

Tjan jie daut uck soo, daut enne Silvestanacht enne Mennistedarpa vel Domms aufjedreiht word? Dee Tiede hawe sich jeendat, vele Menniste lewe nich meeha em Darp, en selwst em Darp hawe nu dee Ordnungsmana en dee Poliziste daut Saje en unjabinje den Schowanack.

Frejoa we daut lockra. Obwoll: Jeoajat haw wie ons uck seeha ewa dem Schowanack vonne ellere Junges. Wan wie zemorjes oppstunde noh eene korte Nacht en aum Corral stunde en sage, woo dee Tjalwa dee latzte Maltj ute Iedasch soge, wiels dee Benjels dee Dea nohm Tjalwastaul opjemoakt haude, dann we tjeen groota Schode entstohne, oba wie were ewend ohne Maltj aun dissem Dach. Vondoagschen Dach wudde sich woll dee Vegane seeha ewa soone Streiche freie. Oajalicha we, wan daut Corraldooa opjemoakt worde we en aule Rinda oppe Gaus grosde, en manche Osse sich aul gaunz utem Stoff jemoakt haude.

Dee Hit we oba daut Potje uthewe. Bloos uthewe en besied hanstale, daut we waut fe 10- bit 12-joahsche Schnoddanese. Dee Potjes vonne Nohbasch tusche, soo daut beid Familjes aum neachsten Dach eene niee Pot haude, we daut Woatj von meeha oda weinja gootmootje Bedels. Daut Potje uthewe en nohm neachsten Darp brinje oda daut sogoa em Bosch nennschmiete, daut deede dee ellere Goaschthaumels.

Alkohol aum Silvesta drintje, daut we drinjent needich, wan maun unjere Jugend aunjeseene woare wull. Beeja en „Caña“ (Zockaroohaschnaups), daut were dee Favorite. Mauncha fung om Klock veeha aun to drintje en we aul Klock sass em Senj. Den Ewagang nohm nieen Joah tjreje dee nich meeha met.

Auls 14- oda 15-Joahsche wulle etj en mien Frind daut eschte Mol ohne onse Ellere fiere. Wie koffte ons eene Buddel „La Farruca“, eenen Cidre, dee nich vel Alkohol enthilt, oba schwind schleeprich mok. En soo word onse pubertere Unjanehmungslost stoatj jebramst. Eene Stund wer Niejoa we wie met schwoare Oge tus bie onse Ellere en fiede gaunz konvetionell met dens.

2 Comments

  1. Warkentin says:

    Was heißt Potje?

  2. admin says:

    Kleine Pforte. Direkt übersetzt: Pförtchen.

Leave a Comment

UA-51537283-2